Category Finanse

Świadczenia pracownicze i menedżerskie

Frienge henefits (świadczenia) mające odgrywać zgodnie z nazwą marginalną rolę w kształtowaniu dochodów z pracy nabierają coraz większego znaczenia. Wyniki badań wskazują, iż ich udział w dochodach z pracy wynosi w zależności od przyjętych rozwiązań od 20 do 40%, a liczba pracowników nimi objęta w zależności od branży i stanowiska sięga niekiedy 100% . W literaturze przedmiotu i w praktyce wyróżnia się dwie grupy świadczeń:

czytaj

Alpinus – podsumowanie

Patrząc z góry na powyższą analizę dominującej logiki Alpinusa, widać cztery spójne kategorie opisujące model powstawania dominującej logiki. Ze względu na pisownię tych wyrazów oraz wzajemne powiązania nazwiemy te kategorie „e4” od słów: ewolucja, eksperymentowanie, elastyczność i edukacja.

czytaj

Wybrane uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne

Niesposób w tym artykule wyczerpująco omówić wszystkie uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne modelu zarządzania kadrami. Stąd ograniczono się jedynie do sześciu elementów tego zbioru.

czytaj

Styl zarządzania z perspektywy stosunków pracowniczych cz. II

Konsultacyjny Podobnie jak w modelu zaawansowanych stosunków międzyludzkich z wyłączeniem firm, w których działają silne związki zawodowe. Podejmuje się próby zbudowania konstruktywnych stosunków ze związkami zawodowymi i włączenia związków w „materię” organizacji. Szeroko zakrojone dyskusje są praktykowane z rozległym informowaniem związków zawodowych o całym zakresie decyzji i planów, włączając w to zarządzanie strategiczne, ale prawo „ostatniego słowa” pozostaje w gestii dyrekcji. Nacisk kładzie się także na projektowanie technik wzmacniających indywidualne zaangażowanie pracownika w sprawy firmy i potrzeby zmian (plany objęcia akcji, udział w zysku, konferencje, kaskadowy system informowania, wspólne grapy zadaniowe, kółka jakości i wydajności) Pojedyncze firmy w przemyśle, będące własnością Brytyjczyków lub Japończyków, o dużej skali i zdrowe ekonomicznie, często z wysokim udziałem w rynku. Firmy ze stosunkowo niskimi kosztami pracy (przemysły technologiczne) często stosują ten styl. Działy kadr opracowu ją wytyczne dla progra mów działania łuh służą poradą, a także pilnują centralnie ustalonych priorytetów, gdy zachodzi potrzeba

czytaj

Rywalizacja w ramach branży kosmetycznej – kontynuacja

W fazie dojrzałości rynku, a w takiej właśnie znajduje się rynek kosmetyczny, istnienie produktu jako takiego nie wystarczy, trzeba dodatkowo zachęcić klienta do zakupu. Takie środki reklamowe jak kampania promocyjna kosmetyku w mediach to dla wielu firm nadal duży wydatek, którego nie można lekceważyć. Polscy producenci starają się przyciągnąć uwagę klienta darmowymi próbkami w formie prasowych reklam czy też próbek kremów dołączanych do ulotek. Coraz częściej umożliwia się klientom testowanie kosmetyku w sklepie. Pewnym novum na polskim rynku są książeczki na temat pielęgnacji skóry z opisem poszczególnych preparatów danego producenta.

czytaj

Potrzeba i tryb przebudowy systemu wynagradzania

System wynagradzania (płac)1, jako podstawowy instrument motywowania pracowników, jest jednym z elementów makrosystemu zarządzania gospodarką. Stąd też przebudowa tego makrosystemu z nakazowo-rozdzielczego na rynkowy wymaga, obok wielu zmian instytucjonalnych i strukturalnych, dostosowania systemu wynagradzania do nowych warunków. W skali ogólnospołecznej dostosowanie to polega przede wszystkim na znacznym ograniczeniu kompetencji centrum w dziedzinie gospodarki płacowej, przy rozszerzeniu uprawnień podstawowych podmiotów gospodarczych2. / drugiej strony, przekształcenia systemu wynagradzania wiążą się z przyjęciem za główną podstawę jego regulacji układów zbiorowych, zawieranych na różnym szczeblu (przedsiębiorstwa, branży, regionu) drogą negocjacji między przedstawicielami pracodawców i pracowników. Kola centrum w lej sytuacji sprowadza się do określenia ogólnych ram kształtowania zakładowej polityki plac3, natomiast podstawowe podmioty gospodarcze określają szczegółowe zasady tej polityki i dokonują doboru narzędzi jej realizacji. Konsekwencją tego jest różnorodność przyjętych rozwiązań oraz ich elastyczność w dostosowaniu do celów i warunków działania danego podmiotu gospodarczego. Pobudzając pracowników do realizacji celów przedsiębiorstwa, wynagrodzenia stają się ważnym czynnikiem jego strategii rozwojowej4.

czytaj

Poczucie obawy (lęku) przed nowym

Z zasad zachowania się człowieka w instytucji wynika, że ludzie kierują się w swoim działaniu świadomymi celami i intencjami, oceniając to wszystko, co się wokół nich dzieje z punktu widzenia własnego życia i powodzenia. Są motywowani dwoma dążeniami: aby coś zyskać lub aby czegoś nie stracić, oraz koncentrują się na tych czynnikach, które najbardziej im zagrażają. Każda zmiana narusza istniejący stan i porządek oraz ukształtowane, a często nie utrwalone, zasady postępowania i kryteria wartościowania własnych i cudzych działań. Tym samym powoduje ona zakłócenia w dotychczasowym pełnieniu przez ludzi ich ról zawodowych i wywołuje u nich mniejszy lub większy opór wobec jej wprowadzania. Wyraża on pewien stan psychiczny, który na zewnątrz objawia się albo podjęciem przez pracownika działań utrudniających bądź, uniemożliwiających wprowadzenie i utrzymanie zmian (opór czynny), albo powstrzymaniem się od działań przyczyniających się do powodzenia zmiany, gdy te zależą od samego pracownika (opór bierny).

czytaj

Alpinus etap III (1996-2000) – kontynuacja

Elementem polityki ekspansywnej była również próba wprowadzenia nart do sieci sprzedaży. Alpinus poszukiwał nowych nisz rynkowych, chciał zwiększyć kompleksowość oferty.

czytaj

Alpinus etap I (1990-1994)

Ewolucję dominującej logiki należy rozpocząć od scharakteryzowania polskich współudziałowców. Były to osoby, które:

– były dobrze znane w międzynarodowym środowisku górskim i miały na swoim koncie duże sukcesy wspinaczkowe: miały wielu przyjaciół na całym świecie, z którymi wspólnie wspinały się w Himalajach: nawiązały wiele znajomości z firmami produkującymi sprzęt outdoorowy, które sponsorowały ich wyprawy wspinaczkowe:

czytaj

Charakterystyka branży badawczej – kontynuacja

Pod koniec lat 90. dynamika wzrostu rynku znacząco osłabła, chociaż cały czas wykazuje tendencję wzrostową. Obecny etap rozwoju rynku badawczego w Polsce charakteryzuje się następującymi trendami:

czytaj

Kultura organizacyjna o charakterze eksploracyjnym Eris SA

W Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris SA kultura organizacyjna to istotny element, wspierający proces realizacji strategii. Podstawowym założeniem strategicznym od samego początku była jakość. Dbałość o klienta przekłada się między innymi na ciągły proces ulepszania, poszukiwania nowości i wprowadzania innowacji. Uwaga firmy jest skierowana na otoczenie, które stanowi źródło szans, a tym samym dalszych zmian. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, weryfikuje się dotychczasowe założenia po to, aby szybko i sprawnie adaptować się do otoczenia. Umiejętność podejmowania niestandardowych decyzji skutkuje w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej, polegającej na oferowaniu klientowi kompleksowej oferty począwszy od kosmetyku, a skończywszy na udzieleniu informacji, udzieleniu porady czy też zaoferowaniu pomocy poprzez sieć specjalistycznych gabinetów kosmetycznych zwanych Instytutami Kosmetycznymi Dr Irena Eris.

czytaj

Charakterystyka branży rekreacji i turystyki {„outdoorowej”)

Na wstępie należy wytłumaczyć pewną niejasność, która wiąże się z nazwą „outdoor”. W języku polskim zwrotem tym przyjęło się określać dwie zupełnie różne działalności. Rynek reklamy zewnętrznej jest często nazywany rynkiem reklamy outdoorowej, czy po prostu „outdoorem”. Natomiast od 12 lat rozwija się w Polsce zupełnie nowa branża, nie znana przed 1989 rokiem (zresztą tak samo jak reklama zewnętrzna), branża produktów związanych ze sportami outdoor (dosłownie „za drzwiami”).

czytaj

Przywracanie elementów ekonomicznej wartości wykszatłcenia

Wprowadzenie gospodarki rynkowej w lalach dziewięćdziesiątych zostało odczytane jako przywrócenie inwestycyjnego aspektu wyższego wykształcenia w skali indywidualnej. Rachunek makroekonomiczny z wiciu względów (głównie z powodu zatrudniania dużych grup wysoko wykształconych pracowników w tzw. sferze budżetowej, gdzie płace są nadal bardzo niskie) nie potwierdza tej tezy. Sytuacja jest inna w sektorze prywatnym, gdzie już występuje duże zróżnicowanie dochodów, a wysokie zarobki ma kadra kierownicza – przeważnie wysoko kwalifikowana.

czytaj

Odbiorcy Eris SA

Odbiorców Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris SA można uszeregować zaczynając od dystrybutorów, potem przechodząc do sklepów, skończywszy na kliencie. Każda grupa jest ważna i ma swoje znaczenie w poszczególnych etapach łańcucha dystrybucji. Centralny punkt to ostateczny klient, z myślą o którym podejmuje się szereg działań.

czytaj