Category Finanse

Dochody i wydatki ubezpieczenia społecznego w latach 1989 – 1993

Ubezpieczenie społeczne w Polsce przeżywa w ostatnich latach trudności finansowe. Polegają one na nałożeniu się na siebie z jednej strony – zmniejszenia wpływów ze składek, z drugiej – wzrostu wydatków na świadczenia, co prowadzi do wzrostu udziału państwa w finansowaniu ubezpieczenia społecznego.

czytaj

Alpinus i organizowane targi dla odbiorców

Budowa własnej sieci sklepów firmowych również okazała się dużym sukcesem. W ten sposób Alpinus ograniczył pole działania konkurentów, nie dopuszczając ich wyrobów do sprzedaży w swoich sklepach. Dostosował się do „wymagań zakupowych” klientów, otwierając 22 sklepy firmowe w hipermarketach w całej Polsce. Budowa sieci sklepów firmowych na podstawie umów franchisingowych pokazuje, że Alpinus minimalizuje koszty i ryzyko działania.

czytaj

Alpinus etap II (1994-1996) – kontynuacja

Konsekwencją przyjętej strategii było rozwijanie nowych wyrobów Alpinusa oraz skupienie działań na budowaniu marki Alpinus, a co się z tym wiąże – na intensywnych działaniach marketingowych. Pojawiają się pierwsze katalogi, reklamy w miejscach sprzedaży oraz pierwsze akcje sponsoringowe. Zwiększono dostępność oferty poprzez zwiększenie liczby sklepów sportowych współpracujących z firmą oraz poprzez budowę stoisk firmowych w ramach sieci sprzedaży. Rysunek 5.4. doskonale pokazuje kluczowe znaczenie działań marketingowych w tym okresie.

czytaj

Dominująca logika liderów – proste zasady strategiczne cz. II

Firmy dominujące podejmują w swoim cyklu życia przeciętnie dwa razy więcej wyborów niż firmy peryferyjne. W typowym przypadku SMG/KRC menedżerowie wskazali na osiem takich wyborów: wejście na nowy rynek, eksperymenty z nowymi, systemowymi usługami, wdrożenie struktury opartej na autonomicznych zespołach, wyodrębnienie firmy zajmującej się headhuntingiem, wprowadzenie akcji pracowniczych, wejście na rynek usług syndykatowych, stworzenie aliansów międzynarodowych i wybór zagranicznego inwestora. Większość z tych wyborów została podjęta szybko, ale ze staranną analizą konsekwencji. Podobnie wielu istotnych wyborów można się doszukać w ewolucji Alpinusa SA, Eris SA, Optimusa SA czy Kamisa SA. Wszystkie dominujące firmy mają odwagę eksperymentowania, ale także ich liderzy stawiają czoło naturalnym wyzwaniom, które niesie wzrost organizacji oraz zmienność warunków rynku.

czytaj

Alpinus za granicą

W 1997 roku Alpinus powrócił na rynki zagraniczne. Za cel ekspansji zagranicznej w pierwszej kolejności obrał Czechy i Słowację. Są to rynki bardzo podobne do polskiego, gdzie, jak wyraził się jeden z pracowników, panuje wysoka kultura outdoorowa. Poprzez swoich lokalnych przedstawicieli handlowych Alpinus sprzedał za granicą 10% (w ujęciu ilościowym) swojej produkcji już w pierwszym roku działania.

czytaj

U podstaw odniesionego sukcesu leży kilka czynników:

– rzetelność, solidność, uczciwa praca, która zaowocowała zbudowaniem marki: od samego początku produkcji przyświecała jedna zasada – klient nie może zostać oszukany, musi otrzymać dobry jakościowo produkt:

czytaj

Powstanie Eris SA

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA powstało w 1983 roku w wynajętym pomieszczeniu w Piasecznie. Firma zrodziła się z marzeń pani Ireny: …chciałam stworzyć małą firmą, gdzie mogłabym zrealizować wszystko od pomysłu aż do produktu gotowego i podpisać to własnym nazwiskiem czyli zrobić to w sposób jak najlepszy, wykorzystać całą wiedzę i cały swój potencjał oraz w zamyśle mieć z tego satysfakcję. Jako absolwentka farmacji pani Irena była w pełni przygotowana do opracowywania receptur kosmetycznych. Dodatkowo kłopoty z cerą przyczyniały się do pogłębienia zainteresowań i wymyślania receptur na własny użytek. Jedyną przeszkodę w realizacji marzeń stanowił brak pieniędzy. Nieoczekiwany spadek stał się kapitałem pozwalającym na rozpoczęcie wymarzonej działalności. W owych czasach jedynym akceptowalnym rodzajem przedsiębiorczości była działalność rzemieślnicza, toteż pani Irena po roku przygotowań stała się „prywatną inicjatywą” .

czytaj

Instrumenty systemu płac

Jak wiadomo, podstawowymi instrumentami systemu płac, stosowanymi w praktyce do realizacji motywacyjnej funkcji wynagrodzeń, są system taryfowy i formy płac7. Nie wchodząc szczegółowo w złożoną problematykę budowy tych instrumentów, należy zwrócić uwagę na dwie zasadnicze kwestie:

czytaj

Rozwój dodatkowych, uzupełniających źródeł zabezpieczenia

Opowiedzenie się za rozwojem ubezpieczenia społecznego jako podstawowego ź.ródła zabezpieczenia na wypadek zajścia takich zdarzeń jak choroba, inwalidztwo czy starość, nie oznacza niedoceniania celowości rozwoju innych, „rynkowych” źródeł zabezpieczenia w tych sytuacjach, w szczególności ubezpieczeń osobowych czy systemów świadczeń zakładowych. Monopol ubezpieczenia społecznego był dotąd jedną z przyczyn jego ograniczonej skuteczności w realizacji postawionych przed nim zadań. Stąd wskazane jest wspieranie rozwoju dodatkowych, uzupełniających systemów emerytalnych, prywatnych ubezpieczeń chorobowych itd. Podstawowym źródłem zabezpieczenia dla większości społeczeństwa pozostanie jednak nadal ubezpieczenie społeczne.

czytaj

SMG/KRC etap II (1992-1996)

Kolejny etap rozwoju firmy zaczyna się pod koniec 1992 roku i jest związany z rozłamem w SMG/KRC. Wydarzenie to ma ogromne konsekwencje dla dominującej logiki tej firmy. Od tego czasu kształtuje się kolejna kategoria wyjaśniająca dominującą logikę SMG/KRC – pracownicy to twórcy sukcesu. Do konfiguracji firmy zostaje dołączona „budowa lojalności pracowników” (por. rys. 3.3.). Wspólnicy dochodzą do wniosku, że aby zatrzymać kluczowych pracowników, muszą nauczyć się dzielić firmą. Najważniejsi pracownicy zostają wtedy uwłaszczeni. Powstaje „lista zasłużonych”, na której figurują pracownicy drugiej linii. Prezes przywiązuje duże znaczenie do bezpośrednich kontaktów z pracownikami i włóczenia się po firmie. Po rozłamie w firmie zaczęto planować przestrzeń biurową (poprzednio dział badań ilościowych znajdował się w innym miejscu), a obecna siedziba firmy została specjalnie dla niej zaprojektowana. Zostaje wtedy dopracowana struktura zespołowa, gwarantująca z jednej strony wyłączność obsługi klienta, a z drugiej – budująca silne relacje między pracownikami w zespole i zapewniająca poczucie przynależności. W tym etapie wprowadzono także prowizyjny (uzależniony od obrotów zespołu) system plac dla pracowników na wyższych stanowiskach w zespole.

czytaj

System planowania – Alpinus

Pierwszą rzeczą, jaka zwraca uwagę w przypadku analizy systemu planowania Alpinusa, jest otwarcie wyrażane, bardzo silne przekonanie osób z kierownictwa o opracowaniu właściwej koncepcji systemu zarządzania. W naszym wypadku system planowania został doprowadzony może nie do ideału, ale do takiego stadium, że życzyłyby sobie tego wszystkie firmy na świecie. Faktem jest, że w Alpinusie funkcjonuje bardzo rozbudowany system planowania. Obok strategii na okres pięciu lat, istnieje plan roczny. Istotnym elementem planu rocznego jest określenie, ile przygotowuje się kolekcji, czy wprowadza się nowe kolekcje, ile wyrobów będzie oferowanych w ramach każdej kolekcji. Na podstawie założeń planu rocznego organizowane są w lutym i sierpniu targi Alpinusa, na których prezentowane są wszystkie kolekcje, wyroby, zmiany jakie firma ma zamiar wprowadzić na nowe półrocze. Składane w tym okresie przez zaproszonych sprzedawców (przedstawicieli sklepów i stoisk firmowych) przedzamówienia umożliwiają budowanie szczegółowych planów półrocznych. Następnie na ich podstawie przygotowuje się plany produkcyjne, plany sprzedaży oraz zwieńczające wszystko plany finansowe. Poniższy schemat ilustruje system planów w firmie.

czytaj

Strategia i dominująca logika firmy – dalszy opis

Ekonomia ewolucyjna i neoinstytucjonalizm również podkreślały znaczenie rutyn w funkcjonowaniu firm i menedżerów. Nelson i Winter (1982) jako jedni z pierwszych na gruncie ekonomii zakwestionowali tradycyjne dla ekonomistów założenia o tym, że menedżerowie mają prawie pełną informację i zachowują się optymalnie. Zamiast tego wprowadzili oni do ekonomii pojęcia rutyn, aby opisać reguły decyzyjne powstające w trakcie ewolucji firm, które notorycznie działają w warunkach ograniczonej wiedzy o swoim otoczeniu i potencjalnych możliwościach funkcjonowania. Rutyny, podobnie jak reguły decyzyjne, które badała teoria decyzji, zapewniają minimalizację wysiłku poznawczego, pozwalają nadać sens skomplikowanym zjawiskom w otoczeniu i podejmować decyzje, nawet jeśli okażą się suboptymalne lub wręcz błędne.

czytaj

Wyniki badań empirycznych – kontynuacja

Formy wynagrodzenia pracowników w badanych przedsiębiorstwach nic uległy w porównywanych latach istotnej zmianie. We wszystkich przedsiębiorstwach porozumienia zakładowe przewidywały na stanowiskach robotniczych wynagrodzenia godzinowe w formie akordowej11 lub czasowo-premiowej, a na stanowiskach nierobotniczych – wynagrodzenie miesięczne z premią. Forma akordowa miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do robotników bezpośrednio produkcyjnych, przy czym przeważał tu akord indywidualny (przedsiębiorstwa A, B, C), choć w przemyśle chemicznym stosowany byt również akord zespołowy (przedsiębiorstwo 13), a w przemyśle środków transportu (przedsiębiorstwo A) płaca akordowa była wzmocniona premią wydajnościową12. Wszyscy robotnicy pośrednio produkcyjni, a w przedsiębiorstwie przemysłu poligraficznego (D) również robotnicy bezpośrednio produkcyjni, byli wynagradzani według formy czasowo-premiowej. Formę te stosowano także w przypadku wszystkich pracowników na stanowiskach nierobotniczych .

czytaj

Formalizacja i rutyny SMG/KRC

Podstawą organizacyjną firmy są obdarzone dużą autonomią zespoły badawcze. Każdy z nich jest samowystarczalny, zdolny do przeprowadzania zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych oraz ma własnych klientów. Zespoły korzystają z tzw. zasobów wspólnych, na które składają się: dział prawny, administracyjny, obsługi klienta, finansowy i realizacji badań – w SMG/KRC są to obszary sformalizowane.

czytaj