System planowania – SMG/KRC

Obecnie w firmie planuje się wszystko – czas, pieniądze, działania – jest to związane z wejściem do międzynarodowej sieci badawczej. Jednakże plany obejmujące cele strategiczne istnieją od początku. Za wyznaczenie i realizację celów odpowiedzialny jest zarząd, rozliczany przez radę nadzorczą i przez zebrania wspólników raz na rok. Podsumowywuje się mijający rok, porównuje efekty osiągnięte z planowanymi i jednocześnie ustala się strategię na rok następny. Plan jest rozpisany na konkretne zadania, z terminem wykonania i osobą za nie odpowiedzialną. Średnio 80% zamierzeń jest realizowanych, a 20% niezrealizowanych dzieli się na 10%, których nie zdążono osiągnąć i w związku z tym przesuwają się na następny rok, i pozostałe 10%, tzn. te, które upadają ze względu na nierentowność oraz zmieniające się potrzeby lub pojawianie się nowych rozwiązań. Powodem niewykonania części planu może być nierentowność przedsięwzięcia, odejście kluczowych pracowników, utrata dużego klienta, zmieniające się potrzeby – rzeczywistość, na którą nie ma się wpływu. Zdarzają się sytuacje niezrealizowania zadanego obrotu. Jeśli było to niezależne od ludzi i nie udało się mimo włożonego wysiłku, np. z powodu odejścia klienta, to nie wyciąga się żadnych konsekwencji personalnych. Jeśli jednak plan nie zostałby wykonany po raz kolejny z przyczyn zależnych od osób pracujących w danym zespole i szefa, to powinien się on liczyć ze zmianą stanowiska.

Co roku plan strategiczny zawiera przynajmniej jedno nowe wyzwanie, aby uniknąć momentu, w którym nie ma do czego dążyć. Przejawia się to we wprowadzaniu nowych produktów (badania psychograficzne i badania na młodzieży, produkty sieci badawczej), technologii (CATI, CAPI, sieć focusowni na terenie Polski, inwestycje w GPS), tworzeniu standardów produktowych (badania syndykatowe – prasa, radio, TGI, walka o internet i reklamę zewnętrzną). Co roku wpisujemy innego konkurenta do planu strategicznego, któremu w tym czasie będziemy chcieli zrobić jak najwięcej „krzywdy”, tak dla sportu, bo to ciekawe. Trzeba mieć kogoś z kim można się ścigać: jest to rodzaj meczu. Co roku ustalamy też nowe produkty, które chcemy wprowadzić na rynek. Staramy się, żeby cały czas było coś nowego, aby się nie znudzić – podkreśla Krzysztof Kruszewski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>