Pracownicy SMG/KRC – twórcy sukcesu

Stosunek do pracowników jako twórców sukcesu bardzo wyraźnie zaznacza się w dominującej logice SMG/KRC. Pracownicy są podstawowym zasobem firmy. Szacunek i dbałość o nich wynika zapewne z pozytywnego nastawienia wspólników do życia w ogóle, a do ludzi w szczególności, ale wynika też z pragmatyzmu – po rozłamie w firmie wspólnicy nauczyli się, że trzeba się dzielić, aby zatrzymać najlepszych. Badania rynku to branża, w której wszystko zależy od ludzi i na nich się opiera, toteż dbanie o ludzi można porównać z dbaniem o sukces firmy. Zainteresowanie pracownikami przejawia się następująco:

– kluczowe osoby zostały uwłaszczone (były dwie tury uwłaszczenia) lub jednorazowo przyznano im dużą sumę pieniędzy i udział w zyskach firmy:

– każdy pracownik ma bezpośredni kontakt z prezesem: jeśli na stanowisku szefa jest osoba, która nie odpowiada członkom zespołu, mogą oni doprowadzić do zmiany szefa:

– Krzysztof Kruszewski prowadzi listę zasłużonych, która obejmuje pracowników drugiej linii i jest pozytywnie skorelowana z wynagrodzeniem: pracownicy ci są zapewniani, że są niezbędni w firmie: przez pewien czas funkcjonowało w firmie odznaczenie Virtuti Resear- cheri przyznawane szczególnie zasłużonym w „boju” badaczom:

– kładziony jest nacisk na stosunki nieformalne i tworzenie atmosfery przyjaźni, m.in. poprzez zapewnienie szerokiej autonomii zespołom badawczym: zatrudniane są młode osoby, ponieważ w ich przypadku jest większe prawdopodobieństwo, że będą pasowały do kultury firmy i dobrze się w niej czuły: szefem zespołu może zostać tylko pracownik SMG/KRC, nigdy – osoba z zewnątrz:

– atmosfera równości i demokratyzmu panuje na różnych poziomach organizacji: wspólnicy mają udziały w równych częściach: struktura jest bardzo płaska (zarząd – szefowie zespołów, dyrektorzy pionów pomocniczych – badacze, pracownicy pionów pomocniczych: jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że wielu szefów czy dyrektorów jest w zarządzie, to struktura ta staje się jeszcze bardziej płaska): wszyscy mówią sobie po imieniu i każdy pracownik (łącznie ze wspólnikami) sam przygotowuje sobie kawę – sekretarka podaje kawę tylko na oficjalnych spotkaniach.

Dominująca logika firmy czyli sposób, w jaki menedżerowie koncep- tualizują biznes i podejmują decyzje odnośnie alokacji zasobów – w zakresie technologii, rozwoju produktu, dystrybucji, reklamy bądź zarządzania zasobami ludzkimi (Prahalad, Bettis 1986, s. 490) wpływa na to jakie czynności firma wykonuje. Zatem konfiguracja firmy rozumiana jako system czynności (Porter 1996) odzwierciedla dominującą logikę. Zmiany w dominującej logice będą skutkowały zmianami konfiguracji. Jednakże należy zauważyć, że pewne zmiany konfiguracji (dodawanie nowych czynności, rezygnacja z innych) mogą zachodzić bez zmiany dominującej logiki. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy nowe czynności są wprowadzane jako skutek wcześniej podjętych wyborów, bądź pod wpływem oceny sytuacji na rynku w ramach niezmienionego paradygmatu. Proces rozwoju konfiguracji (systemu czynności) SMG/KRC na tle jej dominującej logiki został przedstawiony poniżej. Zacieniowane pola przedstawiają założenia strategiczne, na których podstawie firma buduje swoją pozycję na rynku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>