Category Finanse

Przekształcenia poziomych rozpiętości stawek placowych

Na podstawie przytoczonych danych można wysunąć pierwszy ogólny wniosek, charakteryzujący przeksztłcenia systemu płac w początkowym okresie transformacji, a mianowicie że przekształcenia te stwarzają dużo większe możliwości zwiększenia i zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom na stanowiskach nierobotniczych aniżeli na robotniczych. W konsekwencji, najwyższe wynagrodzenia zasadnicze na stanowiskach nierobotniczych, zarezerwowane dla „top managementu”, mogą przekraczać w skrajnych przypadkach kilkunastokrotny poziom najniższych plac zasadniczych.

czytaj

Największe narażenie zawodowe

Dane o warunkach pracy w Polsce można przytoczyć za dwoma niezależnymi źródłami: rocznymi sprawozdaniami służb bhp agregowanymi przez resort pracy i polityki socjalnej oraz sprawozdawczością pionu higieny pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS)4. Różny zakres zbieranych informacji, ich wiarygodność i szczegółowość nakazują polegać na drugim źródle. Sprawozdawczość pionu higieny pracy PIS jest bardziej szczegółowa, ponieważ informacje są uzyskiwane w trybie nadzoru nad warunkami pracy oraz w znacznym stopniu weryfikowane dzięki pomiarom kontrolnym.

czytaj

Konkurowanie systemu państwowego i niepaństwowego

Sektor niepaństwowy stanowi nieznaczny procent szkolnictwa państwowego w szkołach podstawowych !ogólnokształcących. Tendencja ta zapewne zostanie utrzymana w przyszłości, a szkoły te pozostaną elitarne, głównie z uwagi na lepsze warunki do nauki i rozwoju oferowane uczniom.

czytaj

Wzmocnienia – Alpinus cz. II

Kolejną trudną sytuacją okazało się wprowadzenie na rynek kilku oddzielnych marek i próba ich wypromowania. Wydaje się, że w tym przypadku nie doceniono znaczenia, jakie ma na rynku marka samego Alpinusa. Chociaż, gdyby środki na promocję nie zostały ograniczone w taki sposób, jak miało to miejsce, wynik całej kampanii mógłby wyglądać inaczej. Mniejsze środki na promocję, mniejsza od planowanej sprzedaż zmusiły firmę do promowania i sprzedaży wszystkich dotychczasowych kolekcji pod jedną marką Alpinus. Jak powiedział jeden z kierowników, uświadomiło nam to jak wielka obecnie jest świadomość i siła marki Alpinus dla rynku.

czytaj

Produkty outdoorowe

Wśród produktów outdoorowych można wyróżnić cztery segmenty (według badania branżowego czasopisma „Outdoor Retailer”):

– Sprzęt i wyposażenie – sprzęt wspinaczkowy, plecaki, materace dmuchane, namioty, plecaki miejskie, sprzęt wioślarski, śpiwory, rowery, sprzęt wędkarski, kajaki, karimaty.

czytaj

Alpinus za granicą – kontynuacja

W 1998 roku nastąpiła również zmiana koncepcji sprzedaży wyrobów firmy. Głównym kanałem sprzedaży mają odtąd być firmowe sklepy Alpinusa. Dotychczas sprzedaż odbywała się poprzez sieć sklepów sportowych, wyposażonych czasem w specjalne stoiska firmowe, oraz poprzez kilka sklepów firmowych. Nowy program polegał na skupieniu się wyłącznie na sklepach firmowych przy jednoczesnym, stopniowym wycofywaniu się z pozostałych miejsc. W tym celu podpisywane są umowy franchisingowe, w których Alpinus jako franszyzodawca zobowiązuje się wyposażyć sklep w meble i towary oraz zadbać o jego promocję, natomiast franszyzobiorca ma prowadzić sprzedaż tylko i wyłącznie towarów Alpinusa. Jest to działanie unikatowe, gdyż żaden producent outdoorowy w Europie nie ma swojej własnej sieci sklepów.

czytaj

Kluczowe wybory – SMG/KRC cz. II

Alternatywą dla tego wyboru była już wtedy sprzedaż części udziałów, na którą jednak nie zdecydowano się, ponieważ wartość SMG/KRC rosła z roku na rok. Struktura zespołowa (1992 r,). Do czasu rozłamu w SMG/KRC zespoły były zorganizowane w ramach działu jakościowego, a ilościowy działał osobno. Po odejściu pracowników i utworzeniu przez nich konkurencyjnej firmy CASE rozwiązano dział ilościowy, wprowadzając badaczy ilościowych do istniejących zespołów. Struktura zespołowa i przypisanie klienta do danego zespołu umożliwiły firmie obsługiwanie klientów konkurujących ze sobą, poprzez zagwarantowanie poufności otrzymywanych od nich informacji.

czytaj

Przywracanie elementów ekonomicznej wartości wykszatłcenia cz. II

Trzeba tu zaznaczyć, że spadek nakładów na szkolnictwo wyższe wyraził się przede wszystkim zmniejszeniem wydatków budżetu na pomoc materialną dla studentów i na wynagrodzenia pracowników szkół wyższych – choć równocześnie rosło znaczenie wydatków na cele dydaktyczne -głównie zakup wyposażenia i środków dydaktycznych.

czytaj

Przekształcenia poziomych rozpiętości stawek placowych cz. III

Podsumowując wyniki analizy tabel płac zasadniczych, należy stwierdzić, że początkowy okres transformacji gospodarczej pociągnął za sobą stosunkowo niewielkie przekształcenia układu tych tabel. Najważniejsza zmiana w badanych przedsiębiorstwach polega na zwiększeniu pionowej rozpiętości tabel stawek płacowych pracowników na stanowiskach nierobotniczych, co wynika z przyznania pracownikom najwyżej zaszeregowanym i pełniącym naczelne funkcje kierownicze uprawnień do wynagrodzenia wysoko przekraczającego poziom przeciętny.

czytaj

Prywatyzacja szkolnictwa

Rozwój odrębnych studiów zawodowych w Polsce łączy się silnie z tworzeniem w ostatnich latach szkolnictwa niepaństwowego, zwłaszcza prywatnego. Liczba szkół i studentów w nich się kształcących na studiach dziennych i w innych formach szybko rośnie.

czytaj

Bodźce krótkookresowe

Ponieważ płaca w zasadzie nic podlega zmianie w zależności od stopnia realizacji zadań, nie można za jej pomocą premiować pracowników, którzy osiągnęli dobre wyniki. Szczególnie odnosi się to do okresów krótkich, np. kwartał, rok.

czytaj

Paradygmat otoczenia – SMG/KRC

Otoczenie od początku było postrzegane w SMG/KRC jako źródło szans. Założenie firmy w pierwszej fazie kształtowania się rynku badawczego w Polsce oraz wczesne nawiązanie kontaktów z agencjami reklamowymi dały tej firmie czas na zdobycie wielu klientów, podczas gdy inne agencje dopiero powstawały. W pierwszym okresie swojej działalności SMG/KRC było podwykonawcą badań jakościowych dla większych agencji działających na rynku, które traktowały wspólników SMG/KRC jak „dorabiających” sobie studentów, a nie poważnego konkurenta. Obecnie następujące trendy uważane są za najważniejsze:

czytaj

Zmiany w świadczeniach cz. II

Przeciwko wcześniejszym emerytorom przemawiają więc: funkcja emerytury, zasada wzajemności składki i świadczenia, długofalowy charakter systemu emerytalnego wymagający stabilności rozwiązań, koszty emerytur.

czytaj

System budowania i realizacji planów Alpinusa

Brak konsekwencji „personalnych” nie oznacza, że niepełna zgodność produkcji z planami nie ma wpływu na sytuację pracowników. Wynagrodzenie pracowników produkcyjnych jest częściowo oparte na systemie akordu, a zmiana produkowanego asortymentu może ograniczyć w pewnym stopniu ich wydajność pracy, co spowoduje, że zmniejszy się ich wynagrodzenie za pracę. Pozostali pracownicy byli dotychczas wynagradzani na podstawie założonych wielkości sprzedaży, co w wypadku ich nie zrealizowania oznaczało utratę premii. W ostatnim czasie system ten został zastąpiony „bardziej sprawiedliwym” agregatem trzech wskaźników ekonomicznych, który uniezależnia wypłacenie premii tylko od wielkości sprzedaży, a więc od wykonania (lub niewykonania) planów.

czytaj