Strategia i dominująca logika firmy – dalszy opis

Ekonomia ewolucyjna i neoinstytucjonalizm również podkreślały znaczenie rutyn w funkcjonowaniu firm i menedżerów. Nelson i Winter (1982) jako jedni z pierwszych na gruncie ekonomii zakwestionowali tradycyjne dla ekonomistów założenia o tym, że menedżerowie mają prawie pełną informację i zachowują się optymalnie. Zamiast tego wprowadzili oni do ekonomii pojęcia rutyn, aby opisać reguły decyzyjne powstające w trakcie ewolucji firm, które notorycznie działają w warunkach ograniczonej wiedzy o swoim otoczeniu i potencjalnych możliwościach funkcjonowania. Rutyny, podobnie jak reguły decyzyjne, które badała teoria decyzji, zapewniają minimalizację wysiłku poznawczego, pozwalają nadać sens skomplikowanym zjawiskom w otoczeniu i podejmować decyzje, nawet jeśli okażą się suboptymalne lub wręcz błędne.

Podobnym tropem jak Nelson i Winter poszli neoinstytucjonaliści (DiMaggio, Powell 1983), którzy zbudowali typologię trzech głównych mechanizmów, regulujących zmiany organizacyjne i tworzących dominujący wzorzec funkcjonowania instytucji: izomorfizm wymuszony (coercive isomorphism), mimetyczny (mimetic isomorphism) i normatywny (normative isomorphism). Efektem izomorfizmu wymuszonego jest postępująca homogenizacja firm działających w podobnym otoczeniu formalnych i nieformalnych presji. Izomorfizm mimetyczny jest efektem benchmar- kingu, naśladowania liderów, upodabniania reguł swojego postępowania do działania innych organizacji, szczególnie w warunkach wysokiej niepewności. Presje normatywne są z kolei przede wszystkim efektem profesjonalizacji i strukturyzacji pola organizacyjnego (DiMaggio, Powell 1983) w taki sposób, który tworzy wspólnie akceptowaną hierarchię statusów, przepływów informacji i decyzji, instytucji. Kombinacja tych trzech izomorfizmów, działających jako presje homogenizujące populacje organizacyjne, tworzy zinstytucjonalizowane reguły postępowania, które cechuje znaczna inercja (Powell 2000) i które w związku z tym regulują w stabilny sposób funkcjonowanie organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>