Category Finanse

Sieć stworzona przez SMG/KRC

Sieć stworzona przez SMG/KRC obejmuje klientów, pracowników oraz niektórych konkurentów, przy czym współpraca z konkurentami straciła na znaczeniu od czasu połączenia z Grupą Kantar.

czytaj

SMG/KRC – podumowanie informacji cz. II

Zmiany dominującej logiki (tj. pojawienie się nowej kategorii: pracownicy to twórcy sukcesu i zwiększony nacisk na pragmatyzm oraz relatywny spadek znaczenia oportunizmu) szczególnie wyraźnie zaznaczają się w zmianie konfiguracji jaka zaszła pomiędzy etapem I i II. Od tego czasu (etap III) do konfiguracji firmy dołączane są czynności (wzajemnie wzmacniające się), które są konsekwencją wcześniej podjętych wyborów (rozwój współpracy międzynarodowej) lub rozwoju sytuacji na rynku (coraz większe inwestycje w badania syndykatowe generujące coraz większą część obrotów na rynku). System czynności firmy pomiędzy etapem II i III został znacznie wzbogacony, jednak założenia strategiczne nie uległy zmianie.

czytaj

Zarys treści nowego modelu

– 1) Charakteryzowany model zarządzania kadrami wymaga restrukturyzacji kwali- fikacyjno-zawodowej t/w. służb pracowniczych, które z komórek cwidencyjno-spra- wozdawczych i obsługowych trzeba zmienić w komórki sztabowe opracowujące warianty strategii personalnych i elastyczne procedury kadrowe.

czytaj

Trudności finansowe ubezpieczenia społecznego

Powyższe szacunki wymagają jednak jeszcze pewnej korekty. W kwotach wydatków na świadczenia przedstawionych w tabeli 3 zawarte są mianowicie również wydatki na świadczenia podlegające refundacji z dotacji celowej budżetu państwa (w tym dla wojska2, policji, shtżby więziennej, inwalidów wojennych i wojskowych). Bez uwzględnienia tych świadczeń, wydatki na emerytury i renty oraz pozostałe zasiłki przewyższały w roku 1992 wpływy ze składek o 8,6 bilionów (składki pokrywały wydatki w 94,1 %)3. '

czytaj