Świadczenia pracownicze i menedżerskie

Frienge henefits (świadczenia) mające odgrywać zgodnie z nazwą marginalną rolę w kształtowaniu dochodów z pracy nabierają coraz większego znaczenia. Wyniki badań wskazują, iż ich udział w dochodach z pracy wynosi w zależności od przyjętych rozwiązań od 20 do 40%, a liczba pracowników nimi objęta w zależności od branży i stanowiska sięga niekiedy 100% . W literaturze przedmiotu i w praktyce wyróżnia się dwie grupy świadczeń:

– pracownicze – przeznaczone w zasadzie dla wszystkich pracowników firmy, mają charakter powszechny,

– menedżerskie (penjuisities-perks) – kierowane tylko do ograniczonego grona kadry kierowniczej najwyższych szczebli, mają więc charakter selektywny.

Świadczenia pracownicze charakteryzuje ograniczoność, bardzo często określone zostają tylko progi maksymalne, np. maksymalna kwota ubezpieczenia. W przypadku świadczeń menedżerskich oprócz całkowitego zniesienia ograniczeń lub podnifcsienia ich poziomu występują świadczenia, które nie przysługują pozostałym pracownikom. Świadczenia pracownicze i menedżerskie mają znikome znaczenie w pozyskiwaniu i motywacji dci pracy – tabela 2. Natomiast podkreśla się w literaturze, iż brak świadczeń może utrudnić pozyskanie odpowiedniej kadry. Rola świadczeń natomiast rośnie w fazie stabilizowania kadry.

Pojawia się jednak w tym momencie problem, z którym w Polsce nie mieliśmy jeszcze w większym zakresie do czynienia. Chodzi o transfer nabytych uprawnień w związku ze zmianą miejsca pracy. Czy menedżer, który nabył prawa do pewnych świadczeń w Firmie A powinien je utracić w momencie zmiany pracodawcy? Problem ten mimo wieloletnich doświadczeń państw zachodnich powoduje powstawanie wielu konfliktów. Ich powszechność na tle emerytury zakładowej spowodowała, że w 1973 r. w Wielkiej Brytanii wprowadzono ustawowe regulacje nakazujące transfer zakumulowanych na koncie pracownika sum wraz z jego przejściem do innego miejsca zatrudnienia19.

Zestawienie wybranych świadczeń pracowniczych i menedżerskich przedstawia tabela 4. Już pobieżna analiz:» danych wskazuje na ograniczony zakres stosowania świadczeń w polskich systemach kompensacyjnych. Wiele form wykorzystywanych w gospodarkach wolnorynkowych na gruncie polskim nie znalazło jeszcze zastosowania, np. zakładowe systemy emerytalne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>