Charakterystyka branży badawczej – kontynuacja

Pod koniec lat 90. dynamika wzrostu rynku znacząco osłabła, chociaż cały czas wykazuje tendencję wzrostową. Obecny etap rozwoju rynku badawczego w Polsce charakteryzuje się następującymi trendami:

– Liczba konkurentów stabilizuje się – trzon rynku stanowi dzisiaj 15 największych konkurentów generujących ponad 80% obrotów tego rynku.

– Widoczna jest fala połączeń firm krajowych z międzynarodowymi firmami badawczymi. Charakter tych połączeń jest dwojaki: kapitałowy – sprzedaż udziałów, bądź licencyjny.

– Badania jakościowe i ilościowe ad hoc (na wyłączność klienta), które dominowały w początkowym okresie istnienia rynku, zaczęły ustępować pola badaniom syndykatowym. Od kilku lat widoczne jest wyrów- nanie tendencji w wydatkach ponoszonych na oba typy badań (por. tab. 3.3). W 2001 roku udział badań jakościowych i ilościowych ad koc w obrotach rynku wyniósł 51,80%, a syndykatowych – 48,20%. Dynamiczny rozwój badań syndykatowych jest związany z rozwojem technologii badawczych. Ze względu na wysokie zaangażowanie kapitałowe badania te oferują tylko największe agencje.

– Kolejną cechą charakterystyczną obecnej fazy rozwoju rynku jest zjawisko renegocjacji kontraktów. Wraz ze zrównoważeniem podaży i popytu (wcześniej popyt na badania przewyższał ich podaż) klienci dysponujący dużymi budżetami zaczynają domagać się preferencyjnych cen w zamian za lojalność wobec agencji.

W 1994 r. powstaje pierwsza organizacja branżowa PTBRiO zrzeszająca osoby fizyczne – badaczy i klientów. Trochę później zostaje powołany OFBOR (Organizacja Firm Badania Rynku i Opinii), który w 2001 r. zrzeszał siedemnastu pracodawców. Głównym celem tej organizacji jest reprezentowanie interesów członków wobec organów państwowych i samorządowych, budowanie zaufania do badania rynku i opinii, zapobieganie nieuczciwej konkurencji, tworzenie standardów w działalności badawczej oraz certyfikowanie firm zrzeszonych w tej organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>