Skuteczna modyfikacja systemu wynagradzania

Podejmując, na podstawie wyników przeprowadzonych badań, próbę wskazania kierunków pożądanych przekształceń systemu wynagradzania w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, należy wymienić jako najpilniejsze:

– potrzebę przeprowadzenia, na podstawie wyników kompleksowego wartościowania pracy, reformy systemu taryfowego, zmierzającej do wyeliminowania zjawiska zbyt szerokiego nakładania się stawek płacowych w różnych kategoriach zaszeregowania, a tym samym ściślejszego powiązania wynagrodzenia zasadniczego z trudnością wykonywanej pracy:

– potrzebę uproszczenia wewnętrznej struktury wynagrodzeń, przez redukcję fakultatywnych składników płacowych pozbawionych wpływu na kształtowanie zachowań pracowników zgodnie z celami przedsiębiorstwa:

– potrzebę wzmocnienia motywacyjnego wpływu premii i nagród na postępowanie pracowników, przez ściślejsze ich powiązanie/, realizacją konkretnych zadań w sferze produkcji i zarządzania.

Skuteczna modyfikacja systemu wynagradzania, dostosowana do potrzeb transformacji gospodarki, wymaga w każdym przypadku współdziałania kierownictwa z reprezentacją załogi, a zatem zachowania procedury układowej przy wprowadzaniu odpowiednich zmian w zakładowym porozumieniu płacowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>