Kierunki przebudowy systemu wynagradzania – kontynuacja

Zmienne składniki płac obejmują premie i nagrody oraz różnego rodzaju dopłaty związane / czasem wykonywania pracy (np. dodatki za godziny nadliczbowe) lub szczególnymi warunkami pracy (np. dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia). Ta część wynagrodzenia zmienia się w krótkich odcinkach czasu, stosownie do rodzaju i stopnia wykonywania określonych zadań, wymiaru czasu pracy czy wykonywania pracy w nienormalnych warunkach.

Trzecia część składowa wynagrodzenia – płace uzupełniające – obejmuje dopłaty o charakterze socjalnym, jak: zasiłki chorobowe, deputaty zakładowe lub branżowe, świadczenia z tytułu należnego umundurowania ilp. Wynagrodzenia te, nie związane na ogół z efektywnym czasem pracy, przysługują wszystkim lub większości pracowników w równej wysokości, niezależnie od nakładów i efektów pracy i z lego względu nie wywierają poważniejszego wpływu na zróżnicowanie ich płac i nic spełniają wyraźnej funkcji motywacyjnej.

Przebudowa systemu płac, ukierunkowana na zwiększenie siły oddziaływania ich struktur na postępowanie pracowników, powinna spełniać następujące kardynalne postulaty:

zapewniać relatywnie wyższy poziom wynagrodzeń względnie stałych pracownikom wykonującym prace bardziej złożone i odpowiedzialne, stosownie do stopnia ich trudności,

– utrzymywać takie relacje między względnie stałą i zmienną częścią płac, aby wynagrodzenie pobudzało pracowników do długookresowych działań zgodnych z celami strategicznymi podmiotu motywującego, a jednocześnie stanowiło odpowiednia zachętę do wzmożenia wysiłku dla osiągnięcia ważnych celów doraźnych przedsiębiorstwa.

– Realizacja tych postulatów wymaga przyjęcia następujących rozwiązań operacyjnych:

-wyraźnego określenia zarówno zakresu czynności (kompetencji i obowiązków) poszczególnych pracowników, jak również stawianych im z tego tytułu wymagań kwalifikacyjnych,

-jasnego i możliwie wymiernego określenia krótkookresowych potrzeb przedsiębiorstwa, których realizacja wymaga od pracowników dodatkowego wysiłku,

– uwolnienia wynagrodzeń od składników o charakterze socjalnym, nie związanych z efektami pracy oraz ponoszonym wysiłkiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>