Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako generalna zasada pzp a problem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest – obok zasad uczciwej konkurencji, pisemności oraz prymatu trybów konkurencyjnych – kardynalną zasadą kierującą całym systemem zamówień publicznych. W pzp mamy zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyrażoną w art. 7 ust. 1, oraz zasadę jawności umów w sprawie zamówienia publicznego, wyrażoną w art. 139 ust. 3. Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest efektem realizacji na gruncie zamówień publicznych konstytucyjnej zasady prawa obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy, w tym o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (art. 61 ust. 1 Konstytucji RP). Pamiętać także należy o art. 33 ust. 1 ufp, który stanowi, iż gospodarka środkami publicznymi jest jawna.

Nie będzie miała tu jednak zastosowania, w pełnym zakresie w stosunku do zamówień publicznych, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej: udip. Informacje dotyczące zamówienia publicznego stanowią niewątpliwie informację publiczną, jednak z uwagi na fakt zamieszczenia w pzp odrębnych przepisów dotyczących terminów i sposobu ich udostępniania, ustawę tę należy traktować jako lex specialis

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych w stosunku do udip (pogląd ten podzielają m.in. komentatorzy w tezie 2 do art. 8, [w:] M. Stachowiak, J. Jeżykowski, W. Dzierżanowski, Prawo…, dz. cyt.). Udip będzie natomiast miała zastosowanie do udostępniania zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego, jak stanowi art. 139 ust. 3 pzp. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na art. 5 ust. 2 udip, który ogranicza prawo dostępu do informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>