Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Zaproponowana przez R. Szostaka dychotomia (dwudzielność) postępowania – z jednej strony możliwość odrzucenia oferty, z drugiej strony możliwość wykluczenia wykonawcy – rozwiązuje problem postępowania zamawiającego w toku trybów wielostopniowych, takich jak przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia oraz dialog konkurencyjny. Cechą wyróżniającą wymienione powyżej tryby jest brak oferty na pierwszym etapie postępowania, ponieważ wykonawcy składają jedynie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Tym samym niemożliwe by było zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp z uwagi na brak oferty.

Pogląd prezentowany przez R. Szostaka wydaje się być ze wszech miar racjonalny. Praktyka pokazuje bowiem, iż w wielu przypadkach wyłączanie jawności informacji jest w gruncie rzeczy narzędziem ograniczania konkurencji przez wykonawców. Zamawiający, z braku faktycznych możliwości weryfikacji skuteczności zastrzeżenia, a także z uwagi na grożącą odpowiedzialność karną za podjęcie sprzecznych z prawem działań, najczęściej nie ujawniają zastrzeżonych informacji. Powoduje to trudną do zaakceptowania sytuację, w której zastrzeżone zostały informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa, zamawiający nie podejmuje decyzji o ich ujawnieniu, a pozostali wykonawcy de facto pozbawieni są możliwości wglądu w zastrzeżoną część, co najczęściej sprowadza się do pozbawienia ich możliwości skutecznego wnoszenia środków ochrony prawnej. Konkurenci zastrzegającego mają także w takiej sytuacji bardzo trudne położenie przy wnoszeniu do zamawiającego żądania ujawnienia tychże informacji. Na skutek całkowitej niewiedzy co do ich treści, a często i charakteru, praktycznie nie są w stanie uzasadnić swojego stanowiska.

Niestety, jak już zostało wspomniane, prezentowany pogląd jak dotąd nie znajduje zastosowania w praktyce, choć wydaje się, że –

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>