Styl zarządzania z perspektywy stosunków pracowniczych cz. II

Konsultacyjny Podobnie jak w modelu zaawansowanych stosunków międzyludzkich z wyłączeniem firm, w których działają silne związki zawodowe. Podejmuje się próby zbudowania konstruktywnych stosunków ze związkami zawodowymi i włączenia związków w „materię” organizacji. Szeroko zakrojone dyskusje są praktykowane z rozległym informowaniem związków zawodowych o całym zakresie decyzji i planów, włączając w to zarządzanie strategiczne, ale prawo „ostatniego słowa” pozostaje w gestii dyrekcji. Nacisk kładzie się także na projektowanie technik wzmacniających indywidualne zaangażowanie pracownika w sprawy firmy i potrzeby zmian (plany objęcia akcji, udział w zysku, konferencje, kaskadowy system informowania, wspólne grapy zadaniowe, kółka jakości i wydajności) Pojedyncze firmy w przemyśle, będące własnością Brytyjczyków lub Japończyków, o dużej skali i zdrowe ekonomicznie, często z wysokim udziałem w rynku. Firmy ze stosunkowo niskimi kosztami pracy (przemysły technologiczne) często stosują ten styl. Działy kadr opracowu ją wytyczne dla progra mów działania łuh służą poradą, a także pilnują centralnie ustalonych priorytetów, gdy zachodzi potrzeba

Normatywny Do pewnego stopnia podobny do ujęcia tradycyjnego, jeżeli chodzi o podstawowe wartości, ale związki są uznawane i akceptowane jako niezbędne. Polityka stosunków pracowniczych koncentruje się na potrzebie stabilności, kontroli i instytucjonalizacji konfliktu. Prerogatywy kierownictwa są chronione dzięki bardzo precyzyjnym układom zbiorowym i dużo uwagi poświęca się wypełnianiu porozumień w części produkcyjnej. Ważność kontroli przez kierownictwo podkreślana jest w związku z dążeniem do minimalizacji lub neutralizacji ograniczeń związkowych zarówno w stosunku do komórek wykonawczych, jak i strategicznych (zarząd)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>