Zasada „eksperymentuj i szybko działaj”

Drugą strategiczną zasadę postępowania liderów można sformułować jako „eksperymentuj i szybko działaj”. Wszystkie te firmy, jak podkreślają respondenci, mają pasję walki, innowacji, rozwoju i dominacji swoich rynków. Ich założyciele wyznaczyli swoimi wyborami branży i produktów generalną domenę strategiczną, ale pozwolili na szeroko rozumiane innowacje i eksperymenty swoim menedżerom, często wzmacniając je wyraźnymi nagrodami materialnymi lub symbolicznymi. Przykładowo, SMG/KRC w swoim cyklu życia podejmowało próby robienia wszystkich możliwych badań – od politycznych po marketingowe, od badań ad hoc, po omnibusy i inne syndykatowe – przyznając nagrodę za innowacyjne podejście do badań (Virtuti Researcheri, obiad ugotowany przez prezesa firmy, jednomiesięczny bonus do pensji). Alpinus eksperymentował praktycznie ze wszystkimi rodzajami ubrań sportowych i turystycznych (od wspinaczy po żeglarzy i cyklistów) i z wielu z tych pomysłów z czasem się wycofał. Kamis, po zdominowaniu rynku ziół, z sukcesem eksperymentował z musztardami, tanią marką GALEO, ale poniósł wyraźną porażkę na rynku koncentratów spożywczych, Optimus stosunkowo szybko odniósł wyraźny sukces na rynku produkcji komputerów, ale umacniał go budując alianse z Microsoftem, Intelem i Lockheed Martin, unowocześniając produkty i odważnie wchodząc na rynek Internetu, usług integracyjnych, konsultacyjnych, portali, vortali itd. W momencie badań Optimus stanowił grupę 29 firm, z których część bynajmniej nie stanowiła sukcesu. W każdym z tych przypadków niepowodzenie jest jednak traktowane jako uczące doświadczenie, z którego trzeba wyciągnąć wnioski i wycofać się.

czytaj

Zmiana domeny – SMG/KRC

Na początku 1991 r. okazało się, że badania opinii publicznej, choć bardzo interesujące, są niedochodowe, toteż podjęto decyzję o rezygnacji z prowadzenia tych badań i rozpoczęto klasyczne badania marketingowe (badania konsumenckie). Decyzji tej towarzyszył plan, którego celem było poinformowanie otoczenia o zmianie profilu działalności i zdobycie innych klientów niż instytucje rządowe. Podstawą planu było nawiązanie kontaktów z agencjami reklamowymi. Zaoferowano im bardzo tanie badania przekazu reklamowego oczekując, że w zamian agencje te będą polecać usługi SMG/KRC swoim międzynarodowym klientom. Dodatkowo wykorzystywano własne kontakty przy zdobywaniu klientów – wielu dobrych znajomych właśnie rozpoczynało pracę w dużych koncernach międzynarodowych. Strategia ta zapewniła firmie tak wielu klientów i tak duże zyski, że mniej więcej w połowie 1991 r. ponownie zmieniono lokalizację, zatrudniono kolejnych badaczy (głównie kolegów ze studiów) i zainwestowano w budowę pierwszej profesjonalnej focusowni w Polsce, wyposażonej w system do podsłuchu, ukrytą kamerę i lustro weneckie.

czytaj

Zmiana podstawy obliczenia dodatku

Wspomniane zmiany dotyczyły zarówno podstawy poszczególnych rodzajów dodatków, jak i procentu dodatku. W ] 988 r. podstawę obliczenia omawianych dodatków stanowiło najniższe wynagrodzenie w gospodarce lub przedsiębiorstwie (w przedsiębiorstwach A i C), stawka zaszeregowania osobistego (B, D) albo kwota ustalona arbitralnie na dany rok przez dyrektora przedsiębiorstwa (D), przy czym w odniesieniu do różnych dodatków stosowano niekiedy w tym samym przedsiębiorstwie różne podstawy ich obliczenia. W1992 r. sytuacja w tym zakresie została w znacznym stopniu uporządkowana, ponieważ jako podstawę obliczania różnych rodzajów dodatków we wszystkich badanych przedsiębiorstwach (z wyjątkiem dodatków za pracę w nocy i w warunkach szkodliwych dla zdrowia w przedsiębiorstwie A) przyjęto stawkę zaszeregowania osobistego pracownika.

czytaj

Zmiany organizacyjne – SMG/KRC

Koniec roku 1992 przynosi firmie dużo zmian. Za radą jednego z jej klientów dotychczasowe nieformalne grupy badaczy w dziale jakościowym zostają podzielone na zespoły badawcze, które korzystają ze wspólnych zasobów: księgowości, działu administracji i sekcji prawnej. W tym czasie dział ilościowy działa odrębnie i ma nierówny dostęp do premii, która była przyznawana od zdobytych zleceń. Dział ilościowy ze względu na swoją specyfikę miał mniejsze możliwości zdobywania zleceń, ponieważ miał po prostu mniej kontaktów z klientami, a część pracy wykonywał bez zlecenia (np. omnibusy). W efekcie premie w dziale ilościowym były rzadkie.

czytaj

Przegląd elementów podsystemu dochodów z pracy menedżerów

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu przegląd elementów podsystemu dochodów z pracy menedżerów miał na celu:

czytaj

Pracownicy SMG/KRC – twórcy sukcesu

Stosunek do pracowników jako twórców sukcesu bardzo wyraźnie zaznacza się w dominującej logice SMG/KRC. Pracownicy są podstawowym zasobem firmy. Szacunek i dbałość o nich wynika zapewne z pozytywnego nastawienia wspólników do życia w ogóle, a do ludzi w szczególności, ale wynika też z pragmatyzmu – po rozłamie w firmie wspólnicy nauczyli się, że trzeba się dzielić, aby zatrzymać najlepszych. Badania rynku to branża, w której wszystko zależy od ludzi i na nich się opiera, toteż dbanie o ludzi można porównać z dbaniem o sukces firmy. Zainteresowanie pracownikami przejawia się następująco:

czytaj

Powstanie Eris SA – dalszy opis

Właściwie o istnieniu firmy przesądził jeden telefon wiosną 1984 r. Produkcja ledwo co ruszyła, na koncie ogromne długi i przede wszystkim brak chętnych do kupna towaru. Okazało się, że istnieją ludzie, którzy zajmują się handlem kosmetyków i którym idzie to nawet całkiem dobrze. Mieli dość dobre kontakty wśród sprzedawców i na dodatek od razu płacili gotówką. Jedyny problem stanowiła wysokość marży, sięgająca 40%, podczas gdy typowa wówczas marża dla detalu wynosiła 20%. Oznaczało to, że towar zostanie sprzedany bez jakiegokolwiek zysku. Ze względu na dość krytyczną sytuację, po rozmowie z obu panami Henryk Orfinger zdecydował, że lepszy jest jakikolwiek obrót aniżeli czekanie z założonymi rękami na niewiadomy rozwój sytuacji. Mimo akceptacji wcześniej postawionych warunków panowie doszli jednak do wniosku, że muszą zastanowić się, czy rzeczywiście są zainteresowani tą transakcją. Mieli zadzwonić po południu i poinformować o swojej ostatecznej decyzji. Nie mając większego wpływu na to, co się wydarzy, Henryk Orfinger poszedł po prostu spać, prosząc żonę, żeby go obudziła, gdyby zadzwonił telefon. Po upływie dwóch godzin nastąpiła pobudka – okazało się, że towar zostanie przyjęty i rozwieziony. W ten oto sposób ruszyła sprzedaż pierwszych kremów.

czytaj

Paradygmat otoczenia – Alpinus cz. II

Obecnie firma nadal spogląda na otoczenie jako na źródło szans. Wstąpienie wkrótce do Unii Europejskiej, otwieranie się granic, ekspansja na rynki zagraniczne, nowe rynki, nowe branże i segmenty – to wszystko niweluje zagrożenia, z jakimi boryka się firma i rynek. Ciężka praca i ciągłe szukanie innowacji, wyjątkowości zawsze będzie strategią pozwalającą firmie przeżyć nawet najgorsze czasy.

czytaj

Niepubliczne szkolnictwo poznańskiego na tle kraju

W skali kraju zachodzą interesujące przemiany struktury własności szkolnictwa, których dokładne śledzenie utrudnia zmieniający się często układ publikowanych danych statystycznych. W roku szkolnym 1992/1993 obok szkół państwowych, sektor szkół niepublicznych stanowił 14% szkół podstawowych, 15% liceów ogólnokształcących oraz 14% szkół wyższych. Jedynie szkolnictwo zawodowe tylko w 4% jest niepaństwowe.

czytaj

Modele zarządzania kadrami

Rozstrzygnięcie kwestii fundamentalnych odnośnie do podejścia do transformacji systemu gospodarczego umożliwia wybór określonych metod lub technik zarządzania, dobieranych ze względu na efektywność realizacji celów organizacji.

czytaj

Logika działania liderów

W sumie logika działania liderów przypomina model stopniowego budowania wzorca zaproponowany przez Siggielkowa (2000), ale głównymi elementami tego wzorca są stopniowo kształtowane przez liderów proste zasady działania, które pozwalają im działać szybko, elastycznie i skutecznie w złożonym i niepewnym otoczeniu. Nie jest to ani tak uporządkowany proces ani tak sprecyzowane reguły, jak to postulowali Eishenhardt i Sull (2001), proponując myślenie o strategii jako prostych regułach postępowania, określania granic firmy, określania priorytetów, sekwencji działań w określonym czasie. Raczej liderzy budują swoje reguły stopniowo, jedną po drugiej (patch to patch), jako pochodną wyborów założycieli, kumulacji doświadczeń i strategicznych decyzji.

czytaj

Kluczowe wybory Eris SA – kontynuacja

Zmiany organizacyjno-prawne w 1997 roku. I wreszcie ostatnie wybory, niekoniecznie postrzegane przez wszystkich jako kluczowe, to zmiany organizacyjno-prawne w roku 1997. Eris zmienia formę prawną ze spółki cywilnej na spółkę akcyjną. Udziały – po połowie – są w posiadaniu dwóch właścicieli. Nadal istnieje założenie o utrzymaniu rodzinnego charakteru firmy tak długo, jak tylko będzie to możliwe, aczkolwiek dopuszcza się możliwość oddania steru w nowe ręce: założyliśmy sobie, że dopóki będziemy w stanie tę firmę obronić, pozostawić jako firmę rodzinną, to tak będziemy robili, Henryk Orfinger od dawna był świadomy konieczności przeprowadzenia tych zmian, ale trudności wiązały się z pokonaniem bariery psychologicznej. Wyodrębnienie nowych działów (finansowy, handlowy oraz personalny) oraz obsadzenie kluczowych stanowisk osobami z zewnątrz umożliwiło stworzenie bardziej spójnej organizacji. Prowadzona działalność została ujęta w „karby”, pozwalając tym samym na sprawne funkcjonowanie firmy. Kolejne działy powstają na bazie palącej potrzeby, a nie przyrostu biurokracji. Daje to poczucie kontrolowanego rozwoju, który w pewien sposób jest samorzutny, ale z drugiej strony nie dominuje nad bieżącą działalnością, nie zaburza jej rytmu.

czytaj

Klienci SMG/KRC

Oferta SMG/KRC skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych z wyłączeniem tych, które chcą robić badania polityczne czy społeczne. Ponadto SMG/KRC nie zajmuje się retail audit, monitoringiem wydatków na reklamę – ponieważ robią to specyficzne firmy, do których są odsyłani klienci. Firma dostosowuje się do potrzeb klienta, a także stara się je kształtować poprzez wprowadzanie własnych pomysłów. Wprowadziliśmy badanie psychograficzne, które jest nowym sposobem myślenia o konsumentach, nie tylko w przekroju na wiek i płeć, ale także ze względu na ich zainteresowania itd. Teraz wszyscy klienci domagają się segmentacji psychograficznej i badań na młodzieży – myśmy to wykreowali. Przez takie działania kształtujemy także konkurencję, bo muszą się do nas dostosować – mówi jeden ze wspólników. Klienci przeznaczający duże budżety na badania mogą także liczyć na niższe ceny.

czytaj

Kierunki przebudowy systemu wynagradzania – kontynuacja

Zmienne składniki płac obejmują premie i nagrody oraz różnego rodzaju dopłaty związane / czasem wykonywania pracy (np. dodatki za godziny nadliczbowe) lub szczególnymi warunkami pracy (np. dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia). Ta część wynagrodzenia zmienia się w krótkich odcinkach czasu, stosownie do rodzaju i stopnia wykonywania określonych zadań, wymiaru czasu pracy czy wykonywania pracy w nienormalnych warunkach.

czytaj