Niepubliczne szkolnictwo poznańskiego na tle kraju

W skali kraju zachodzą interesujące przemiany struktury własności szkolnictwa, których dokładne śledzenie utrudnia zmieniający się często układ publikowanych danych statystycznych. W roku szkolnym 1992/1993 obok szkół państwowych, sektor szkół niepublicznych stanowił 14% szkół podstawowych, 15% liceów ogólnokształcących oraz 14% szkół wyższych. Jedynie szkolnictwo zawodowe tylko w 4% jest niepaństwowe.

Wśród niepublicznych szkół pojawiła się kategoria szkól należących do samorządów terytorialnych. Dominuje ona na poziomie podstawowym, gdzie stanowi 90% szkół niepublicznych. Znacznie mniejszy jest jej udział wśród liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych, gdzie stonowi jedynie 7%.

Drugą grupę stanowią szkoły społeczne. Najwięcej jest ich wśród liceów ogólnokształcących, gdzie obejmują 55%. Wśród szkół zawodowych jest ich 37%, a wśród podstawowych 6%. Pozostałe szkoły niepaństwowe to szkoły należące do organizacji wyznaniowych oraz prywatne. W skali całego kraju udział szkół prywatnych w sektorze niepublicznym jest nadal znikomy, gdyż. wynosi on kolejno: 2% szkół podstawoych, 24% liceów ogólnokształcących, 51% szkół zawodowych oraz 61% szkół wyższych. Liczbowo ilustruje to tabela 1.

W porównaniu z ogólną liczbą szkół podstawowych w kraju, te które znajdują się w rękach prywatnych, stanówki mniej niż pól procent (0,36%). Równie mały jest też udział prywatnych szkół średnich. W odniesieniu jednak do szkół wyższych proporcje stają się bardziej znaczące, gdyż w 1993 r. 9% ogółu szkół wyższych stanowiło własność prywatną, a biorąc pod uwagę liczbę studentów jedynie 1,3%, ale szkoły te dopiero zaczęły się rozwijać1.

W przedstawionych danych liczbowych, z uwagi na ich pionierski charakter, chodzi raczej o ustalenie rozmiarów sektora prywatnego: przy czym dane te z pewnością nie odzwierciedlają całości prywatnej działalności edukacyjnej, gdyż ograniczają się tylko do szkól. Ważniejszym kierunkiem dalszych analiz będzie z pewnością określenie charakteru i roli tego sektora w systemie kształcenia.

Dla prowadzonych rozważań dotyczących zakresu i charakteru prywatnej własności w szkolnictwie województwa poznańskiego, istotne jest ustalenie, jaki jest udział tego regionu w przeobrażeniach w skali kraju. Porównując liczbę szkół prywatnych w województwie poznańskim z ogólną ich liczbą, można stwierdzić, że region poznański ma swój znaczny udział, rzędu około 10%, w tworzeniu nowych, prywatnych placówek edukacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>