ROZMIARY I STRUKTURA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ W SZKOLNICTWIE CZ. II

Dokonując wpisu do ewidencji, należy określić typ szkoły lub cel placówki, a w przypadku szkół zawodowych także profil zawodowy. Innym niezbędnym warunkiem wpisu jest zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych oraz kadrowych, a także opracowanie statutu szkoły lub placówki.

Nadzór Kuratoriów Oświaty ogranicza się w zasadzie do kontroli zgodności kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora z wymogami określonymi w odrębnych przepisach oraz kompletności dokumentacji. Ustawa określa jedynie, jakie elementy powinien zawierać statut szkoły lub placówki. Istnieje pełna swoboda dotycząca zakresu działalności, profilu kształcenia oraz nazewnictwa. Zakłada się, że rynek zweryfikuje trafność oferty. Od tej zasady obowiązuje jednak odstępstwo dotyczące szkół podstawowych.

Każda prywatna szkoła podstawowa zobowiązana jest do przestrzegania reguł obowiązujących szkoły publiczne – wobec czego wszystkie prywatne szkoły podstawowe muszą mieć uprawnienia szkół publicznych. Rygory te dotyczą: stosowania minimum programowego, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zatrudnienia nauczycieli posiadających kwalifikuje określone dla szkół publicznych.

Posiadanie uprawnień szkoły publicznej oznacza, że dana jednostka może wydawać świadectwa z pieczęcią Kuratorium Oświaty i Wychowania, Ma to istotne znaczenie dla wszystkich szkół młodzieżowych, gdyż wiąże się z dalszą karierą edukacyjną ucznia. Uzyskanie praw szkoły publicznej umożliwia także – po upływie jednego roku -wystąpienie o dotację z budżetu państwa.

Pewne uprzywilejowanie szkół mających uprawnienia szkół publicznych wymaga, aby te właśnie placówki poddane zostały ściślejszej kontroli, zwłaszcza kontroli merytorycznej prowadzonej działalności. Pojawiają się jednak – szczególnie w prasie – różnego rodzaju doniesienia o nadużyciach zaufania społecznego przez różne szkoły i placówki, domagające się zwiększenia kontroli państwa także nad pozostałymi prywatnymi przedsięwzięciami edukacyjnymi. Glosy te należy uznać za nieuzasadnione. W ogólnym efekcie liberalizacja w zakresie działalności edukacyjnej przyniosła pozytywne efekty, co wykaże dalsza część rozważań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>