Zasiłki rodzinne nie mają charakteru ubezpieczeniowego

Konieczne jest powiązanie rent inwalidzkich z profilaktyką i rehabilitacją. Podmioty prowadzące ubezpieczenie rentowe powinnybyć zainteresowane prowadzeniem i finansowaniem działań z tego zakresu (np. sanatoriów), gdyż może to dać obniżkę łącznych kosztów ubezpieczenia. Ponownie, rozwój w tym kierunku jest możliwy pod warunkiem wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego ubezpieczenia cmerytalno- – rentowego.

Zasiłki rodzinne nie mają charakteru ubezpieczeniowego. Pełnią one funkcję alimentacyjną, uzupełniając inne dochody. Brak uzasadnienia dla ich tinansowania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: jako świadczenie socjalne państwa powinnybyć finansowane z budżetu.

Kwestią dyskusyjną jest natomiast sposób ich regulacji. Uzależnienie prawa do zasiłków rodzinnych i/lub ich wysokości od dochodów rodziny !/lub od liczby dzieci może zapewniać lepsze „ukierunkowanie” pomocy – pomoc naprawdę potrzebującym. Pomoc ta może być wówczas wyższa dzięki oszczędnościom na zasiłkach dla rodzin lepiej sytuowanych, a łączne wydatki na zasiłki mogą być niższe.

Za powszechnymi i jednolitymi zasiłkami rodzinnymi mogą z kolei przemawiać: uznanie społecznej wagi posiadania dzieci, oszczędności na wysokich kosztach administracji systemu wiążącego zasiłki z dochodami rodziny (doświadczenie wskazuje, że koszty te mogą zrównoważyć oszczędności na zasiłkach dla rodzin lepiej sytuowanych), uniknięcie związanych z tym nadużyć, czy wreszcie – ogólnie niski poziom dochodów i wyraźny związek między wielkością rodziny a trudną sytuacją materialną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>