Przegląd elementów podsystemu dochodów z pracy menedżerów

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu przegląd elementów podsystemu dochodów z pracy menedżerów miał na celu:

– wskazanie i omówienie poszczególnych elementów podsystemu dochodów z pracy:

– podkreślenie występowania różnorodnych podsystemów dochodów z pracy menedżerów:

– wskazanie czynników różnicujących stosowane rozwiązania:

– podkreślenie społecznego znaczenia wynagradzania menedżera:

– zwrócenie uwagi na kompleksowość i trudność problematyki dochodów z pracy:

– wskazanie roli, jaką spełnia podsystem dochodów z pracy w systemie motywacyjnym.

Na podstawie dokonanej analizy i przy uwzględnieniu znaczenia problematyki wynagradzania menedżerów dla dalszego rozwoju gospodarki należy rozpatrzyć możliwość i celowość następujących zadań:

– 1) przeprowadzenie badań nad dotychczasową praktyką kompensowania kadry kierowniczej:

– 2) przeprowadzenie badań nad potrzebami i systemami wartości polskich menedżerów:

– 3) określenie możliwości i celowości stosowania poszczególnych form dochodów z pracy menedżerów:

– 4) przeprowadzenie w polskim systemie prawnym i finansowym zmian umożliwiających stosowanie różnorodnych form kompensacyjnych:

– zakładowe systemy emerytalne,

– systemy ubezpieczeniowe:

– 5) dokonanie zmian w systemie podatkowym w kierunku zachęcania przedsiębiorstw do stosowania szerokiego wachlarza form dochodów z pracy:

– 6) powoływanie zespołów specjalistów zajmujących się problematyką warunków zatrudniania kadry kierowniczej:

– 7) określenie, czy i jakie stanowiska powinny zostać wyłączone spod przyjętych dla zakładu lub branży wskaźników rozpiętości płac.

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PODCZAS TRANSFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W POLSCE

Ubezpieczenie społeczne to podstawowy dział świadczeń społecznych w większości państw. W Poisce w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego skupia on na sobie szczególną uwagę z kilku względów. Dla świadczcniobiorców jest źródłem zabezpieczenia dochodów w trudnych sytuacjach, spotęgowanych przez procesy transformacji (np. emerytury i renty zastępują dochody z pracy, o którą coraz trudniej, zasiłki rodzinne uzupełniają dochody, których realna wartość spada). Ubezpieczenie społeczne spełnia w związku z powyższym istotną funkcję polityczną jako instrument łagodzenia napięć społecznych, zapewnienia społecznego wsparcia dla reform. Jednocześnie absorbuje ono coraz większą część wydatków budżetu państwa, w sytuacji gdy budżet ten jest ograniczony, a skala niezaspokojonych potrzeb – ogromna. Kolejne ekipy rządowe deklarowały w związku z tym grun łowną reformę ubezpieczenia społecznego.

Niniejsze opracowanie jest próbą przeglądu podstawowych tendencji i kierunków dalszych zmian systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Punktem wyjścia jest analiza dochodów i wydatków ubezpieczenia w okresie 1989 – 1993. Następnie przedmiotem uwagi jest zmiana funkcji ubezpieczenia społecznego wywołana transformacją systemu społeczno-gospodarczego. Ostatnia, najobszerniejsza część jest poświęcona kierunkom dalszych zmian w ubezpieczeniu, które byłyby dostosowane do ogólnego kierunku przemian ustrojowych. Przedmiotem analizy jest ubezpieczenie społeczne wszystkich grup ludności poza rolnikami indywidualnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>