Category Biznes

Alpinus i reakcja na działania Campusa

Wprowadzenie czterech nowych kolekcji w roku 1996 oraz dodanie trzech następnych w 1999 spowodowało, że „klienci zgubili orientację, co jest czym”. Wysokie koszty prowadzenia promocji aż ośmiu brandów, początkowe problemy z płynnością finansową oraz niewykonanie planów sprzedaży zmusiły firmę do zmiany strategii marketingowej w roku 2000. Uświadomiło to firmie, że nadrzędną wartością dla klienta jest marka Alpinus. Ważne jest już nie tylko, że produkt wygląda atrakcyjnie, że jest wysokiej jakości, ale również, a może przede wszystkim, że jest to produkt markowy.

czytaj

Alpinus i kluczowe wybory

Zastanawiające jest, że nie ma takich kluczowych wyborów Alpinusa, które znalazłyby się w wypowiedziach wszystkich badanych osób – każdy wskazywał raczej na wybory na swoim „podwórku”, tzn. w tej części działalności firmy, w którą jest bezpośrednio zaangażowany.

czytaj

Aspekty teoretyczno-ekonomiczne wykształcenia

Chcąc ocenić potencjalny i rzeczywisty wpływ rynku pracy na rozmiary i strukturę kształcenia w Polsce, warto przypomnieć poglądy związane z jakościowymi analizami efektów kształcenia, a dotyczące teorii kapitału ludzkiego i segmentacji rynku pracy.

czytaj

A było już tak dobrze… – SMG/KRC

Najbardziej traumatyczne wydarzenie w historii SMG/KRC miało miejsce w pewien piątek, jesienią 1992 r., kiedy to wszyscy pracownicy działu ilościowego wypowiedzieli umowę o pracę w SMG/KRC i już od najbliższego poniedziałku zaczął działać konkurencyjny instytut badawczy – CASE. SMG/KRC zostało pozbawione praktycznie z dnia na dzień działu ilościowego. Czuliśmy się wtedy bardzo zagrożeni, były zebrania, na których zastanawialiśmy się, co dalej robić… Mieliśmy czarną wizję, że stracimy kontrolę nad siecią realizacji terenowej, ale udało nam się pozyskać do współpracy jednego z najlepszych specjalistów w Polsce, który przeprojektował bardzo fachowo istniejącą sieć – wspominają wspólnicy. Wśród przyczyn tego zdarzenia wymienia się nierówne reguły przyznawania premii, podział terytorialny instytutu, który prowadził do utrudnionego dostępu do wspólnych zasobów i postrzegania się jako „my” i „oni”. Nieformalne więzy oparte na przyjaźni i zaufaniu zaczęły się rozluźniać, aż w końcu się rozpadły. Przyczyną tej sytuacji był także brak uwłaszczenia osób, które dla firmy miały kluczowe znaczenie. Pomysł uwłaszczenia co prawda pojawił się, ale nie został wtedy wykorzystany. Prezes uważa, i jest to także zdanie innych wspólników, że odejście do CASE to był zimny prysznic dla tych, którzy sądzili, że nie trzeba się dzielić, aby ciastko rosło. (…) Ja uważałem, że lepiej oddać część swojego. Wydarzenie to pokazało, jak ważny jest duch solidarności, przyjacielsko- ści, element prestiżu. (…) Aby zachować najlepszych pracowników, musimy o nich dbać, bo ludzie są najważniejsi. W styczniu 1993 r. udziałowcy SMG/KRC podjęli decyzję o uwłaszczeniu kadry menedżerskiej i budowie takiej siedziby, w której zmieszczą się wszystkie działy firmy.

czytaj

Paradygmat otoczenia Eris SA

Otoczenie firmy przede wszystkim generuje szanse. Oczywiście nie brak w nim zagrożeń, ale stanowią one doping do tego, aby być jeszcze lepszym. Wraz z upływem czasu struktura szans i zagrożeń zmienia się. Na początku dominowały zagrożenia, a od roku 1989 zaczęły przeważać szanse.

czytaj

Kierunki dalszych zmian ubezpieczenia społecznego w Polsce

Obecny system ubezpieczenia społecznego w Polsce jest produktem kilkudziesięciu lat rozwoju. Podobnie jak w innych krajach, w Polsce również wyraźna jest ciągłość tej instytucji, niezależnie od wielu zasadniczych zmian wprowadzonych po II wojnie światowej.

czytaj

Udział sektora prywatnego w Oświacie i wychowaniu

Natężenie procesów prywatyzacyjnych w szkolnictwie można zbadać jedynie w przybliżeniu, co wiąże się ze specyfiką sprawozdawczości, która uwzględnia jedynie szkoły i liczbę ich uczniów, natomiast nie obejmuje kursów i ich uczestników. Podstawę porównań z innymi działami gospodarki będzie stanowić liczba podmiotów gospodarczych w systemie Regon. Nic jest to miara dokładna, gdyż obok większych przedsięwzięć obejmuje także stosunkowo niewielki zakres działania osób prowadzących działalność oświatową w postaci korepetycji lub różnego rodzaju kursów.

czytaj

Paradygmat otoczenia Eris SA – kontynuacja

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris stara się wykorzystać szanse, które są generowane przez czynniki zewnętrzne. Próbuje także dostrzegać możliwość ich stworzenia. Szans dopatrują się tam, gdzie ja swoją pracą i aktywnością jestem w stanie coś osiągnąć. I wtedy wiem, że to jest moja szansa – mówi Henryk Orfinger. Szanse przejawiają się w niekonwencjonalnym działaniu firmy, w umiejętności podejmowania ryzykownych, odważnych decyzji. Ryzyko takich decyzji polega na konieczności poniesienia dużych kosztów oraz niewiadomej co do rezultatu. Jeżeli jednak dana decyzja okaże się słuszna, wówczas firma uzyskuje ogromną przewagę w stosunku do konkurentów. Jednocześnie w przypadku porażki ewentualne konsekwencje nie są w stanie zachwiać pozycji firmy. Przykładem takich decyzji może być budowa ośrodka wypoczynkowego w Krynicy czy też stworzenie własnego systemu dystrybucji.

czytaj

Formalizacja i rutyny SMG/KRC – dalszy opis

Zakres swobody szefa obejmuje zasady pracy. W niektórych zespołach obecność w biurze, jeśli nie jest konieczna, jest nieobowiązkowa – ważne jest, aby praca została dobrze wykonana. W innych zespołach może to być niemożliwe. Jeden z szefów wprowadził element doradztwa dla klientów w zakresie strategii marketingowych. Inni też mogą to zrobić, ale nie muszą. Ideą tego typu organizacji jest to, aby każdy zespół był firmą w firmie, żeby były to grupy zżytych ze sobą, wzajemnie sobie ufających ludzi.

czytaj

rosnących kosztów angażowania czynnika ludzkiego,

– wyższego poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników,

– zaostrzającej się konkurencji na tynku krajowym i międzynarodowym,

czytaj

Budowanie koszyka inwestycyjnego – jak zrobić to możliwie skutecznie i możliwie optymalnie – Inwestowanie

Czym jest koszyk inwestycyjny ? Koszyk inwestycyjny to zbiór wszelkich dóbr które nabyliśmy w formie materialnej (dzieła sztuki , złoto) oraz niematerialnej (akcje ,obligacje,kontrakty terminowe) który powstał , tak aby w sposób jak najlepszy zdywersyfikować ryzyko inwestycyjne...

czytaj

Czy emigracja zarobkowa Polaków będzie stanowić zagrożenie dla naszej gospodarki ? – zarobki

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej ponad dwa miliony rodaków licząc wraz z rodzinami opuściło nasz kraj jak się łatwo domyślić w celach zarobkowych. Dosyć wysoki poziom bezrobocia jakie obserwowaliśmy w tamtym czasie oraz średnia pensja , którą nie dość , że zarabiali tylko nieliczny , to jeszcze nie była ona na zbyt wysokim poziomie , absolutnie nie zadawalała ogromnej rzeszy pracowitych osób mających niewątpliwie fach w ręku i postanowili wynieśc się z kraju w celu zaznania lepszego życia – jak pokazał czas , na zdecydownanie dłuższy okres czasu niż planowali pierwotnie , a dla wielu z nich niewątpliwie na zawsze...

czytaj

Czy inflacja oraz deflacja mogą w sposób znaczący zaszkodzić gospodarce ? – gospodarka

Inflacja oraz deflacja to dwa skrajne terminy ekonomiczne polegające na określeniu sposobu kształtowania się cen na danym obszarze. W Polsce zmianę poziomu cen ustala raz w miesiącu Główny Urząd Statystyczny , a konstytucyjny obowiązek odnośnie czuwania nad stabilnością cen w naszym kraju jest nałożony na Narodowy Bank Polski. W jaki sposób obliczyć poziom inflacji ? Proces ten wbrew pozorom nie należy do najtrudniejszych. Na samym początku trzeba bardzo dobrze poznać nawyki konsumenckie obywateli danego kraju. Oczywiście chodzi o wszystkie wydatki ludzi : żywność , pojazdy , transport oraz wszelkiego rodzaju usługi...

czytaj

Co jest przyczyną tak wielkiego deficytu w ZUS ? – mały zus

Ostatnio w mediach ekonomicznych obiegła nas szkokująca dla niektórych wiadomość , że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dwa tysiące siedemnastym roku , może mieć w wariancie pesymistycznym nawet sześdziesiąt pięć miliardów złotych deficytu. Deficyt ten wynika z różnicy między wydatkami ZUS na renty oraz emerytury , a dochodami ze składek na ubezpieczenie społeczne. Deficyt ten zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach musi być bezwzględnie zasypywany przez Skarb Państwa , a więc bezpośrednio z naszych podatków. Niebagatelna kwota sześdziesięciu pięciu miliardów złotych to około trzy procent produktu krajowego brutto , a więc niezaprzeczalnie są to ogromne pieniądze...

czytaj