Category Biznes

Jak się przygotować, by Rozmowa kwalifikacyjna przebiegła udanie?

Wydawać by się mogło, że gdy uczestniczyło się w wielu rozmowach kwalifikacyjnych niewiele jest na w stanie zaskoczyć. Jednak każda Rozmowa kwalifikacyjna może wyglądać zupełnie inaczej, co warto brać pod uwagę, by nie być zaskoczonym podczas rozmowy kwalifikacyjnej, co może prowadzić do niepotrzebnego stresu, co również może sprawić, że na takiej rozmowie nie wypadnie się dobrze. Obecnie wiele firm zmienia swoje metody rekrutowania pracowników a szczególnie w

czytaj

Tajemnica przedsiębiorstwa i jej ochrona

Definicja „tajemnicy przedsiębiorstwa” znajduje się w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503), dalej: uznk.

czytaj

Zmiany w zakresie organizacji i finansowania

Organizację i finansowanie można uznać za te dziedziny funkq’onującego obecnie ubezpieczenia społecznego, które wymagają stosunkowo największych zmian. Jest lak dlatego, że obecny, odziedziczony po PRL model organizacyjno-finansowy, który był funkcjonalny w systemie gospodarki centralnie sterowanej, nie jest dostosowany do nowych warunków: demokratycznego państwa stawiającego na samorządność oraz tworzącej się gospodarki rynkowej.

czytaj

Eris SA etap III (1993 – obecnie)

W fazie III obserwujemy inicjowanie działań i podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie realizacji, zdefiniowanych w fazie II założeń strategicznych. Chodzi o dywersyfikację działalności oraz budowę wizerunku firmy, co skutkuje przebudową dotychczasowej konfiguracji strategicznej, obrazując jednocześnie tempo zachodzących zmian.

czytaj

Wzmocnienia – Alpinus

Podobnie jak w przypadku kluczowych wyborów, nie ma w Alpinusie takiego jednego, dwóch zdarzeń, o których każdy mówiłby w firmie i które byłyby postrzegane jako traumatyczne. Zdarzały się gorsze i ciężkie chwile, ale nie były one na tyle poważne, aby zachwiać pozycją całej firmy.

czytaj

Dostawcy Eris SA

Dostawców firmy można podzielić na kilka grup, które są tworzone w drodze starannego doboru. Pierwsza grupa to ci, którzy zaczynali razem z Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris, razem się rozwijali i rośli w siłę. Druga grupa, najliczniejsza ogranicza się do zachodnich koncernów, które już w momencie wejścia na rynek polski były duże. Z reguły większość z nich posiada specjalistyczne certyfikaty zapewniające o jakości dostarczanych komponentów. Stałym elementem współpracy z tego typu dostawcami są szkolenia technologów z zakresu funkcjonowania laboratoriów, opracowywania nowych surowców. I wreszcie trzecia grupa – to przedsiębiorstwa średniej wielkości, z którymi współpraca została nawiązana około trzech lat temu w drodze poszukiwania nowych surowców, opakowań itp. Obie strony uczą się dopiero wzajemnie ze sobą współpracować. Czasami ta współpraca trwa dłużej, czasami krócej, generalnie staramy się, dopóki nie ma powodu, żeby to zmieniać, utrzymać stałych dostawców – stwierdza Henryk Orfinger. Odbywa się to na zasadzie wzajemnego docierania i określania warunków przyszłego współdziałania. Przede wszystkim w kształtowaniu relacji najważniejszą rolę odgrywa terminowość, gwarancja, że surowce zostaną dostarczone na czas i nie spowodują opóźnień w produkcji, … jeżeli cena nie jest wyjątkowo abstrakcyjna, to jest mało ważna.

czytaj

Oportunizm i pragmatyzm w działaniu – SMG/KRC

U podłoża modelu leży założenie, że należy wykorzystać każdą szansę rynkową i tworzyć te szanse: należy kierować się tym, co jest korzystne w danej sytuacji, ale nie można przekroczyć pewnych zasad – np. nie wolno dawać łapówek i stosować cen dumpingowych. Oportunizm jako kategoria dominującej logiki jest szczególnie wyraźnie widoczny w początkowym okresie działania SMG/KRC. Wraz ze wzrostem firmy i stabilizacją rynku traci na znaczeniu i jest zastępowany raczej przez pragmatyzm, chociaż cały czas można dostrzec elementy oportunizmu w działaniu firmy. Przykłady zachowań oportunistycznych obejmują:

czytaj

Rywalizacja w ramach branży

Zwiększenie się liczby instytutów i jednoczesny rozwój już istniejących wpłynęły na wzrost presji konkurencyjnej. W początkowym okresie zleceń starczało dla wszystkich, natomiast dzisiaj agencje walczą między sobą o te budżety klientów, które jeszcze nie zostały rozdzielone. Z drugiej strony agencje dysponujące budżetami (lub ich częścią) starają się zatrzymać klientów, oferując często upusty cenowe w zamian za długotrwałą współpracę (renegocjacje kontraktów). Wraz z malejącym tempem wzrostu branży instytuty badawcze będą coraz silniej konkurować o zdobycie i utrzymanie klienta.

czytaj

Zakres i struktura prywatnego szkolnictwa podstawowego

Według stanu na 20 września 1993 r. w województwie poznańskim było 530 szkół podstawowych, z tego 81% stanowiły szkoły podlegające M.EN, a 17% to szkoły podlegające samorządom. Na terenie województwa poznańskiego funkcjonuje 12 szkół podstawowych niepublicznych, w tym 2 na wsi, a 10 w miastach. Do szkół tych uczęszcza 1267 uczniów, co stanowi 0,7% ogółu uczniów w szkołach podstawowych. Zatrudniają one 139 nauczycieli pełnoetatowych oraz 394 na niepełnych etatach. Taka proporcja zatrudnionych nauczycieli wyraźnie odróżnia szkoły niepubliczne od szkół publicznych, gdzie na 1 pełnozatrudnionego nauczyciela przypada 0,14 nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin (podobnie w szkołach samorządowych 0,14), a nie jak w szkołach niepublicznych 2,8.

czytaj

Paradygmat otoczenia – Alpinus

Alpinus zawsze spostrzegał, że w otoczeniu występuje więcej szans niż zagrożeń. To dzięki temu, że firma aktywnie wykorzystywała nadarzające się szanse oraz umiejętnie niwelowała zagrożenia, jest dziś niekwestionowanym liderem w swojej branży. Koncentracja na szansach pozwoliła odnieść sukces.

czytaj

Kolejne kroki – SMG/KRC

W 1995 roku SMG/KRC wycofało się z powołanej wcześniej organizacji badawczej GEMA7, ponieważ coraz mniej zleceń na badania międzynarodowe otrzymywało od swoich partnerów, a coraz więcej im przekazywało. W tym samym czasie zostaje nawiązana współpraca licencyjna z międzynarodową grupą badawczą INRA obecną w 22 krajach. Powiązanie to miało charakter bezkapitałowy – organizacja ta licencjonowała SMG/KRC swoje międzynarodowe produkty, dzięki którym cały czas SMG/KRC mogło być obecne w projektach międzynarodowych.

czytaj

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Zaproponowana przez R. Szostaka dychotomia (dwudzielność) postępowania – z jednej strony możliwość odrzucenia oferty, z drugiej strony możliwość wykluczenia wykonawcy – rozwiązuje problem postępowania zamawiającego w toku trybów wielostopniowych, takich jak przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia oraz dialog konkurencyjny. Cechą wyróżniającą wymienione powyżej tryby jest brak oferty na pierwszym etapie postępowania, ponieważ wykonawcy składają jedynie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Tym samym niemożliwe by było zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp z uwagi na brak oferty.

czytaj

System dystrybucji Eris SA

Czasy, kiedy to Henryk Orfinger własnym samochodem rozwoził kosmetyki po całej Polsce, bezpowrotnie minęły. Gwałtowny rozwój firmy, jaki rozpoczął się w roku 1991, w zasadzie trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Wraz z rozwojem firmy wzrastała także wiedza właścicieli na temat zarządzania. W roku 1996 świadomie został zmieniony sposób dystrybucji kosmetyków. W skład dotychczasowych odbiorców firmy wchodziły hurtownie, podhurtownie, sklepy i apteki. Zdarzało się także, że kosmetyki były sprzedawane na bazarach. Postanowiono zorganizować własny system dystrybucji, aby zapewnić określony standard zakupu produktów Eris. Firma wytypowała 16 hurtowni, z którymi podpisała umowę o wyłączność na sprzedaż swoich kosmetyków. Właściciele hurtowni stali się jej przedstawicielami handlowymi. Wspólnie z osobami z Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris hurtownie wybrały w swoim regionie sklepy i apteki, które mają odpowiednią przestrzeń i porządny wystrój. Sprzedaż Forte 40 odbywała się jednak tylko w najbardziej eleganckich sklepach. Dbałość o markę przyczyniła się do rezygnacji ze sprzedaży do sklepów dyskontowych. Zmiana systemu dystrybucji nastąpiła 1 lipca 1996 roku. Zaowocowała ona chwilowym załamaniem sprzedaży, ponieważ poprzedni odbiorcy zrobili odpowiednie zapasy. Chwilowo spadająca sprzedaż wróciła do poprzedniego poziomu już jesienią, a rok 1997 rozpoczął się znaczącym wzrostem.

czytaj

SMG/KRC etap I (1990-1992)

Rozpoczynając działalność, SMG/KRC wykonywało badania społeczne przy wykorzystaniu metod jakościowych. Szybko zadecydowano jednak o rezygnacji z tych badań (niedochodowe), wchodząc na segment badań marketingowych. Pod koniec 1991 roku wprowadzono badania ilościowe. Ponieważ działo się to w stosunkowo krótkim czasie, przedstawiona konfiguracja (rys. 3.2) obejmuje te zmiany – jest to system czynności SMG/KRC pod koniec 1992 roku. W etapie tym kształtują się następujące kategorie modelu dominującej logiki – oportunizm i pragmatyzm w działaniu.

czytaj