Category Biznes

Eris SA etap II (1989-1993)

Kolejny etap rozwoju firmy zaczyna się z początkiem 1989 roku. Jest to dosyć przełomowy moment, związany z budową fabryki, dzięki któremu nastąpił skokowy przyrost mocy produkcyjnych firmy. Na tym etapie mamy do czynienia z kontynuacją założeń powstałych w fazie I. Dodatkowo kształtują się założenia strategiczne o konieczności dywersyfikacji działalności i budowy wizerunku firmy. Są one pochodną wcześniejszego założenia o rozwoju firmy.

czytaj

Segmenty rynku kosmetycznego

Rynek kosmetyczny stanowi część sektora chemii gospodarczej i kosmetycznej. Roczna wartość sprzedaży szacowana jest na 4,6 mld PLN, z czego 900 min PLN przypada na sprzedaż wyrobów pielęgnacyjnych do twarzy oraz 170 min na środki pielęgnacyjne do ciała (Goclowska 200la). Pod względem segmentacji rynek kosmetyczny charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Składa się z segmentu kosmetyki pielęgnacyjnej tzw. „białej” (mleczka, kremy, balsamy), gdzie rozróżniamy kosmetyki do pielęgnacji twarzy oraz odrębną grupę kosmetyków do pielęgnacji ciała. Obok kosmetyki pielęgnacyjnej „białej” istnieje także kosmetyka „kolorowa” (upiększająca) czyli cienie, pudry, szminki, tusze, podkłady itp. Poza tym można dodatkowo wskazać segmenty: kosmetyki męskie (kremy do golenia, wody), kosmetyki do pielęgnacji włosów, mydła i żele do kąpieli, pasty do zębów, kremy do opalania, wyroby perfumiarskie i dezodoranty. W ostatnich latach daje zaobserwować się w różnych segmentach rynku rosnące zainteresowanie kosmetykami specjalistycznymi, które oprócz swojej podstawowej funkcji pielęgnacyjnej posiadają właściwości pomoc ne w walce z określonymi defektami urody (zmarszczki, trądzik, rozszerzone naczynka krwionośne). Są to kosmetyki, do których produkcji wymagane jest użycie parafarmaceutyków czyli tzw. aktywnych skład ników kremów, jak np. wyciągi ziołowe, witaminy (retinol) czy też filtry UVA i UVB. Większość producentów prawie wszystkie surowce wykorzystywane w produkcji kosmetyków sprowadza z zagranicy od wyspecjalizowanych koncernów chemiczno-farmaceutycznych.

czytaj

Dominująca logika firm peryferyjnych

Jednym z najbardziej zaskakujących rezultatów badań jest to, że firmy peryferyjne mają także swoją spójną, jednoznaczną, dominują logikę, która została ukształtowana w sposób przypominający model „wzmacniania wzorca” (thin to thick) w ujęciu Siggielkowa (2000). Oznacza to, że dominująca logika nie ulega zmianie w trakcie ewolucji tych firm, tylko powstała w całości niemal od razu w momencie powstawania firmy lub w bardzo wczesnym okresie jej rozwoju. Firmy peryferyjne od początku były dojrzałe – ukształtowana logika stanowiła z jednej strony element stabilizujący działanie, ale z drugiej ograniczający możliwości zmiany i adaptacji. Z czasem niektóre elementy dominującej logiki są wzmacniane lub osłabiane, ale generalny model nie ulega adaptacji – nawet w obliczu utraconych szans, porażek lub marginalizacji rynkowej firmy.

czytaj

Alpinus i stosunek do pracowników cz. II

W relacjach firma – pracownik zawsze „delikatnym” punktem są sprawy związane z rotacją, zwolnieniami, rezygnacją z pracy. W Al- pinusie rotacja występuje, ale ocenia się ją jako niewielką. Jeśli chodzi o przyczyny zwolnień, to zalicza się do nich na pewno nieprzestrzeganie przepisów kodeksu pracy oraz takie powody, jak: kradzież, niesubordynacja, ale również chamstwo. Takie przypadki nie zdarzają się często, ale w historii Alpinusa było kilka zwolnień z powodów dyscyplinarnych, przy czym dotyczyły one pracowników produkcyjnych. Oczywiście, zanim dojdzie do zwolnienia próbuje się rozwiązać problem sięgając po łagodniejsze środki – najpierw rozmowa i jeszcze jedna szansa na poprawę i dopiero jeżeli pracownik nie zmieni się, musi odejść.

czytaj

Wybory kształtujące wyjątkowość Alpinusa

W wyniku podjętych działań w firmie wykształcają się rutyny. Do tej pory ten proces był mało widoczny, ale trzy wydarzenia z lat 1996-2000 decydują o ich powstaniu. Przyjęty system zarządzania produkcją i oparty na nim cały system planowania i budowy planów rocznych dokonał również formalizacji działań w firmie. Cały system organizacji targów, kolekcji, które będą prezentowane podczas pokazów, czasu, kiedy targi muszą się odbyć, aby produkcja mogła na czas dostarczyć wyroby, wymusił wprowadzenie pewnego schematu działań (można go nazwać „od targów do targów”), porządkującego działania w firmie. Podejmowane działania produkcyjne i marketingowe były temu podporządkowane.

czytaj

Alpinus i konkurencja – dalszy opis

Jednak mimo silnego i wyraźnego przekonania o utrzymywaniu przyjacielskich, możliwie bezkonfliktowych i pozbawionych agresji relacji z pozostałymi producentami outdooru, w działaniach Alpinusa na tym polu widoczny jest także pragmatyzm. Prezes – zapytany, czy gdyby któremuś z tych „znajomych” konkurentów gorzej szło i podupadałby, to ludzie z Alpinusa zdecydowaliby się mu pomóc, nie udzielił jasnej odpowiedzi, kierując rozmowę na inny temat. Sami członkowie zespołu Alpinusa przyznają, że bacznie obserwują ruchy konkurencji. Argumentem przy- wolywanym dla uzasadnienia takich działań była przede wszystkim sytuacja na rynku, gdzie bardzo łatwo spotkać liczne podróbki i gdzie firmy, przynajmniej niektóre, próbują oszukiwać, podając nieprawdziwe dane o jakości i możliwościach swoich materiałów i produktów. Wrażliwość Alpinusa na posunięcia konkurencji wynika również stąd, że w pewnym momencie stał się on jak gdyby benchmarkiem, pewnym drogowskazem strategicznym dla innych, krajowych producentów outdo- oru, co w firmie przyjęto z satysfakcją, ale i z niepokojem, spodziewając się niekorzystnego przełożenia na sytuację (np. finansową) spółki. Jesteśmy bardzo wyczuleni, ponieważ bardzo dużo straciliśmy na początku, gdy konkurencja powstawała, na tym, że podpatrywano nasze wyroby, kopiowano i puszczano jako swoje, może pod inną kolorystyką, ale i to nie zawsze. Na to jesteśmy bardzo wyczuleni, bo to się w dalszym ciągu dzieje. W celu walki z nieuczciwymi konkurentami Alpinus nawiązał współpracę z W. L. Gore&Associates czy z producentem Polartecu i przekazuje tym partnerom informacje o „podróbkach” ich oryginalnych materiałów.

czytaj

Zmiany w świadczeniach

Do podstawowych koniecznych zmian z zakresu prawa materialnego ubezpieczenia społecznego można zaliczyć: ograniczenie wcześniejszych emerytur i rent i podniesienie wieku emerytalnego, zmiany warunków uprawniających do renty inwalidzkiej, wyłączenie zasiłków rodzinnych z ubezpieczenia społecznego. Szeroki zakres i charakter prawa do wcześniejszej emerytury w Polsce budzi wiele zasadniczych wątpliwości.

czytaj

Eris SA – podsumowanie

Dominująca logika w przypadku firmy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA miała istotny wpływ na proces kształtowania się konfiguracji strategicznej. Motywy postępowania właścicieli zadecydowały o tempie rozwoju, stały się podstawą spójnego obrazu firmy. Poszczególne obszary dominującej logiki oddziałują wzajemnie na siebie, wzmacniając ukształtowaną konfigurację strategiczną. Decyzja o produkcji kosmetyków miała swoje podłoże w zainteresowaniu pani Ireny tą dziedziną. Drugi kluczowy element to chęć samorealizacji, osiągania satysfakcji, przerwania wykonywanego nudnego zajęcia. Te dwie przesłanki wpłynęły z czasem na określenie domeny działania, a przede wszystkim na jej rozszerzenie. Paradygmat firmy oraz otoczenia wpłynął na podjęcie decyzji o budowie fabryki, o wprowadzeniu systemu dystrybucji, o zainicjowaniu zmian organizacyjno-prawnych, które z kolei implikowały przeprowadzanie określonych działań stabilizujących. Wzrost złożoności firmy w pewien sposób przyspieszył proces zmian organizacyjno-prawnych w 1997 roku oraz zwiększenie stopnia formalizacji. Delegacja uprawnień nastąpiła jako świadomy proces, konieczny do przeprowadzenia ze względu na hamowanie rozwoju firmy.

czytaj

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego w Europie Wschodniej

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego w Europie Wschodniej stała sit: już przedmiotem wielu analiz i opracowań. Dotyczyły one zarówno problematyki ideolo- giczno-politycznej, jak też zagadnień społecznych i gospodarczych. Większość z nich koncentruje się na przedstawieniu skali zmian oraz mechanizmów makro-ekonomi- cznych i konsekwencji takich czy innych rozwiązań, np. w sferze zatrudnienia. Stosunkowo niewiele opracowań natomiast dotyczy analizy procesu zmian podejmowania decyzji mikroekonomicznych i ich wpływu na wykorzystanie zasobów i możliwości. Zmiana zasad funkcjonowania systemu w świadomości ludzi zawsze wymaga czasu i wyraża się poprzez cząstkowe modyfikacje procedur działania. Przedstawienie zmian niektórych z tych procedur oraz ich wpływu na kształtowanie i wykorzystywanie potencjału pracy stanowi przedmiot refleksji autorów prezentowanych w zbiorze siedmiu opracowań.

czytaj

Szkolnictwo wyższe w Polsce po II wojnie światowej

Zwolennicy tej teorii nie doceniają jak gdyby „wartości dodanej”, którą przynosi ukończenie szkoły wyższej. Szkolnictwo pełni w tym układzie głównie rolę sortera, który przyczynia się do lepszego rozpoznawania cech osoby na tle grupy rówieśniczej w danym środowisku i uświadamia uczniowi, jego rodzinie oraz innym podmiotom realizującym proces kształcenia, gdzie mógłby je najlepiej wykorzystać. Teoria segmentacji rynku pracy zakłada nie tylko możliwość rozpoznania przez poszczególne stopnie edukacji osobowości kształcącego się, ale rozpoznanie potrzeb kadrowych gospodarki i instytucji oraz mechanizmu ich obsadzania, w którym szkoły odgrywają istotną rolę. Jest to możliwe tyłków społeczeństwach o stabilnych układach wartości, takich jak np. japońskie, gdzie notuje się duże zaufanie do szkoły, wystawianych w niej ocen i związanych z nimi procesów społecznej selekcji.

czytaj

System planowania Eris SA cz. II

Ogromną rolę przywiązuje się do strony kosztowej prowadzonej działalności. Na każdym kroku akcentuje się rolę pracowników w procesie osiągania wyniku finansowego. Sprzedaż to nie jest sales, to nie jest marketing. Każdy człowiek w tej firmie ma jakiś wpływ na sprzedaż, mniejszy bądź większy – jeśli technolog zawali z recepturą, to później wdrożymy nowy produkt, później zaczniemy sprzedawać: jak brygadzista nie dopilnuje czegoś na produkcji, to też ma to wpływ na sprzedaż, każdy właściwie ma – mówi jeden z respondentów.

czytaj

Zakres i struktura niepaństwowych szkół ponadpodstawowych

Na terenie Poznania limkejonuje 10 niepaństwowych liceów ogólnokształcących. Z wyjątkiem 2 prywatnych liceów pozostałe mają uprawnienia szkół publicznych. Jest wśród nich: 5 liceów prywatnych, 4 organizacji wyznaniowych oraz 1 liceum społeczne.

czytaj

Konkurencja Eris SA

Wśród polskich producentów kosmetyków Eris ma wiodącą pozycję i w zasadzie nikt nie jest w stanie zagrozić tej firmie. Można powiedzieć o konkurencji rynkowej wyrobów, ale konkurencji innego zakładu to my nie odczuwamy – mówi jeden z respondentów. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris utrzymuje raczej przyjazne relacje z konkurencją, ze względu na prywatne kontakty właścicieli z niektórymi szefami czołowych firm np. Oriflame, L’Oreal. Konkurencja jest postrzegana jako integralny element rynku – coś co musi istnieć. Rywalizacja niszczy, a nie buduje. Istota konkurowania polega na wyprodukowaniu takiego produktu, który z chwilą pojawienia się na półce sklepowej zostanie zauważony i wybrany przez klientkę. Wtedy firma wygrywa. Dewiza pana Henryka Orfingera to: staram się robić najlepiej jak umiem to co robię: jeżeli tak będę działał, to dam sobie radę. Dopuszczana jest współpraca, która polega na udzielaniu sobie wzajemnej pomocy fnp. w sytuacji braku surowca) czy też dzieleniu się wiedzą z pewnych dziedzin np. na temat budowy laboratorium czy technik sprzedaży. …jeżeli np. Oriflame ma problemy z pompą i przychodzi po pomoc, my pożyczamy tę pompę albo mówimy gdzie ją kupić, bo jeżeli nie powiem, to i tak ją znajdzie, będzie najwyżej dzień dłużej szukał…. W grę wchodzi także produkcja na rzecz konkurencji. Nie są akceptowane firmy, które naśladują wyroby Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris, bądź je kopiują, to nie jest fair, nie procesujemy się z takimi, nie chcemy gadać. Firma z reguły stara się bardzo szybko wprowadzać na rynek nowe serie. Prowadzi się politykę „otwartych drzwi”, do zakładu wpuszczane są wycieczki, delegacje itp.

czytaj

Eris SA etap III (1993 – obecnie) cz. II

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris umiejętnie adaptuje się do otoczenia poprzez szybkie wprowadzanie innowacji, monitorowanie potrzeb klientów oraz wyprzedzanie działań konkurencji. W chwili obecnej zdobywanie rynku polega na świadomym budowaniu marki i wizerunku firmy. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris stara się powoli przesuwać w kierunku wyższej półki, pozycjonować kosmetyki w segmencie wyrobów luksusowych. Pęd do ciągłego ulepszania skutkuje rozszerzaniem domeny działania na działalność usługową w formie gabinetów kosmetycznych, Instytutów Kosmetycznych Dr Irena Eris, działalność badawczą (w tym unikatowe badania na hodowlach komórek skóry). Promocja stanowi skutecznie wykorzystywane narzędzie sprzedaży. Najważniejsze są długofalowe korzyści, a nie doraźny efekt, dlatego na tym etapie następuje wzrost znaczenia kategorii koncentracji na tworzeniu wartości dodanej.

czytaj