Category Biznes

System planowania – Alpinus cz. II

Pomijając wewnętrzną potrzebę Alpinusa, aby silnie skoncentrować się na systemie planowania, pewne standardy wymusiła na nim również przyjęta norma ISO 9001, której jedna z części dotyczy regulacji czynności związanych z procesem planowania. Jeden z pracowników tak określił rolę ISO w systemie planowania: Już od dłuższego czasu jest to precyzyjne planowanie połączone z całą logistyką, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, jest to precyzyjne planowanie, które narzuca nam norma ISO.

czytaj

Klienci na rynku outdoorowym

Na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku klient jest najważniejszy. Aby zrealizować wszelkie potrzeby klientów, firmy dokonały szczegółowej segmentacji rynkowej. Można wyróżnić pięć kryteriów podziału klientów.

czytaj

Alpinus i kluczowe wybory

Przeniesienie produkcji na Daleki Wschód (od 1996 r.). Podobny poziom ryzyka pojawił się w momencie podjęcia decyzji o przeniesieniu produkcji na Daleki Wschód, co pozwoliło firmie obniżyć koszty i wprowadzić nowe produkty. Ryzyko było tutaj ograniczone w takim sensie, że w tych samych zakładach szyją swoje kolekcje firmy praktycznie z całej Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Przenoszenie produkcji odbywało się w przypadku Alpinusa stopniowo. Co roku udział wolumenu produkcji wytwarzanej na Dalekim Wschodzie w całkowitej produkcji firmy stawał się coraz większy – obecnie proporcja wygląda mniej więcej jak 1:1. Początkowe próby przekształciły się z czasem we współpracę na większą skalę, przy czym Alpinus zawsze pozostawiał sobie możliwość wycofania się i sprowadzenia produkcji do Polski.

czytaj

Transformacja systemu w kierunku modelu czy zmiana ewolucyjna?

Kwestia wyboru modelu gospodarki rynkowej w Polsce postrzegana jest różnie. Część ekonomistów twierdzi, że wybór odpowiedniego modelu powinien być pierwszym krokiem transformacji. Wymaga to jednak długookresowego planu tej transformacji. Inni twierdzą zaś, że zanim nic wprowadzi się do gospodarki elementów rynku i nie nauczy się ludzi racjonalnych zachowań, dyskusja o modelu jest „przelewaniem pustego w próżne”.

czytaj

Uwarunkowania systemowe i doktrynalne

Kluczowe znaczenie dla treści modelu zarządzania mają uwarunkowania systemowe. Warunkiem sine qua non uzależnienia celów i zadań polityki kadrowej od kryteriów ekonomicznych jest równowaga gospodarcza, różnorodność strukturalno-własnościowa podmiotów gospodarczych i efektywność jako naczelna dyrektywa w gospodarowaniu.

czytaj

Odbiorcy badań – kontynuacja

Przy wyborze agencji odbiorcy badań kierują się dotychczasowymi doświadczeniami we współpracy, profesjonalizmem i fachowością obsługi oraz doświadczeniem agencji w prowadzeniu danego typu badań. Jeśli chodzi o ceny badań, to ponad połowa klientów sądzi, że są zbyt wysokie, ale nie jest to kryterium decydujące o wyborze agencji badawczej. Terminowość usług, znajomość branży klienta i renoma agencji to dalsze kryteria wyboru instytutu. We współpracy z agencjami klienci podkreślają, że ważne jest, aby kontaktować się tylko z jedną osobą, przy czym dla 40% może to być ktoś z obsługi klienta, a dla 20% – badacz prowadzący wszystkie projekty danego klienta. Pozostali respondenci wskazali na badacza prowadzącego dany projekt (35%) albo dyrektora ds. badań (5%).

czytaj

Wprowadzenie gospodarki rynkowej

Ubezpieczenie społeczne tytko pozornie nie łączy się z kształtowaniem i wykorzystywaniem potencjału pracy. M. Żukowski w swoim artykule nie tylko charakteryzuje kierunki zmian systemu ubezpieczeń w Polsce, ale teżwskazuje na jego powiązania ze wzrostem gospodarczym. Jednocześnie akcentuje, że dla zapewnienia wypłacalności ubezpieczenia społecznego uprawnienia powinny być tak kształtowane, aby prawo do świadczeń i ich wysokość były powiązane z wkładem własnym ubezpieczonego – ma to istotne właściwości motywacyjne.

czytaj

Alpinus – podsumowanie cz. II

Zmiana dominującej logiki Alpinusa nie byłaby możliwa, gdyby nie elastyczność paradygmatu, organizacji i wyborów. Elastyczność paradygmatu, czyli możliwość zmiany postrzegania, czym firma ma być, pozwala na radykalne przeorientowanie organizacji (w przypadku Alpinusa z gracza niszowego na firmę działającą na rynku masowym). To przeorientowanie, aby było skuteczne, musi być wsparte elastycznymi regułami (rutynami) i strukturą organizacyjną. Elastyczność wyborów, czyli to, co nazwaliśmy eksperymentowaniem, pozwala na koncentrację pracowników i kapitałów na działaniach efektywnych i odchodzenie od pomysłów, które się nie sprawdziły. Rezygnacja w 2000 roku z prowadzenia kilku odrębnych marek wyrobów pokazuje, że firma potrafi zrezygnować nie tylko z eksperymentów o mniejszej złożoności i kapitałochłonności, ale również z działań, które w poprzednich latach określano mianem strategicznych.

czytaj

Przekształcenia poziomych rozpiętości stawek placowych cz. II

Przedsiębiorstwo Rok Stawki plac godzinowych pracowników na stanowiskach robotniczych Stawki płac miesięcznych pracowników na stanowiskach nierobotniczych granice rozpiętości poziomej a charakter zmian rozpij lości poziomej liczba kategorii o nakładających się stawkach płac granice rozpiętości poziomej a charakter zmian rozpiętości poziomej b liczba kategorii o nakładających się stawkach plac

czytaj

Zmiana systemu gospodarczego

Wdrażanie zmian w funkcjonowaniu organizacji jest zawsze związane z kadrami. Krytyczna analiza opublikowanych badań dokonana przez J. Szambelańczyka prowadzi go do wniosku, że pomimo znacznego wzrostu nakładów na zarządzanie kadrami, jego znaczenie w praktyce organizacji nie rosło proporcjonalnie. Wystąpił co prawda wzrost standartów kwalifikacyjnych, zmianie ulegają także zachowania kierowników liniowych, ale braknie dotychczas wdrażania koncepcji całościowych zmian. Autor daleki jest od zalecania jednolitych modeli zarządzania kadrami – w opracowaniu akcentuje konieczność uwzględniania wielu czynników zewnętrz nych i wewnętrznych. Przedstawiony w końcowej części artykułu nowymodelwska- zuje, jak można uwzględniać zmiany, które dokonały się w uwarunkowaniach zarządzania kadrami.

czytaj

Zrównoważony wzrost Eris SA

Kategoria zrównoważonego wzrostu odnosi się do sposobu, w jaki Eris ewoluuje i buduje swoją pozycję na rynku. Kategoria ta jest najbardziej widoczna w okresie dynamicznego wzrostu firmy, kiedy to kładziono nacisk na synchronizację poszczególnych działań oraz na stabilizację rozwoju. Jasno sprecyzowany cel – wzrost firmy – na samym początku przełożył się na konkretny, spójny zbiór działań. Podstawowe założenie dotyczyło dostarczenia klientowi produktu dobrej jakości, pod którym będzie można podpisać się własnym nazwiskiem. Dążenie do doskonałości było wpisane w codzienne działanie firmy. Brak negatywnych wydarzeń w historii potwierdza skuteczność przeprowadzanych działań. Większość zdarzeń przebiegła w miarę płynnie, co było konsekwencją prowadzenia kontroli nad tym, co się dzieje w firmie. W pewnych momentach rozwój był świadomie hamowany przez Orfingera, aby zapanować nad ewolucją zdarzeń i zapewnić bezpieczeństwo zatrudnionym osobom. Rezultat to uzyskanie efektu synergii, będącego jednym z elementów przewagi konkurencyjnej. Strategia stabilizacji ma zapewnić utrzymanie dotychczasowej pozycji firmy, a w dalszej perspektywie jej umocnienie.

czytaj

Cechy teorii kapitału ludzkiego

Sytuacja istniejąca pod koniec lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych – kiedy gwałtownie zaczęła rosnąć opłacalność wykształcenia zawodowego na poziomie wyższym w krajach rozwiniętych, gdzie jednocześnie nasilała się dywersyfikacja społeczna, skłania do przyjęcia tezy o potrzebie unikania w analizach ekonomicznej efektywności wykształcenia nadmiernej agregacji, gdyż zaciemnia ona sytuację i prowadzi do mylnych uogólnień. Doceniając wagę inwestycji oświatowych państwa, trzeba jednak mieć na uwadze, że nic tyle wielkość nakładów, co ich odpowiednia struktura decyduje o ekonomicznej efektywności uzyskanego dzięki nim wykształcenia chodzi tu o wiązanie nakładów państwa i ludności z efektami2.

czytaj

Klienci na rynku outdoorowym – ciąg dalszy

Po trzecie, możliwy jest podział klientów ze względu na dochody. Na rynku są dostępne całe kolekcje z dolnej półki cenowej (np. kolekcja Campusa lub Alpinusa – Alpinus Weekend), czy też produkty mniejszych, polskich firm (JanySport – plecaki, Blanca – śpiwory). Z drugiej strony produkty firm zachodnich NorthFace, Salewa, jak również niektóre produkty polskich firm zamykają rynek, tworząc górną półkę cenową (np. kurtki z Goretex Alpinusa, śpiwory Yeti).

czytaj

Filozofia działania Eris SA

Działanie firmy opiera się na dostarczaniu najwyższej jakości oferowanych produktów, które są bezpieczne w swoim działaniu i którym można zaufać. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris to nie tylko produkcja i sprzedaż kosmetyków. Firma przez cały czas stara się oferować klientom nowe rozwiązania, wchodząc w coraz to nowe segmenty rynku kosmetycznego. Ostatni przejaw dywersyfikacji to oddanie do użytku Centrum Szkoleniowo – Badawczego Dr Irena Eris, w którym będą przeprowadzane pierwsze w Polsce badania prowadzone przez producenta kosmetyków na hodowlach komórek skóry oraz szkolenia kosmetyczek. W roku 1997 firma zmienia swój status prawny ze spółki cywilnej w spółkę akcyjną, której udziały pozostają w rękach założycieli. Następne lata to pasmo nieprzerwanych sukcesów oraz ciągłego wprowadzania na rynek nowych serii, które z reguły zdobywają uznanie rynku i różnego rodzaju specjalistycznych gremiów, czego rezultatem są licznie przyznawane nagrody. Również sami właściciele zasiadają w branżowych stowarzyszeniach, biorą aktywny udział w tworzeniu ekonomicznej rzeczywistości.

czytaj