rosnących kosztów angażowania czynnika ludzkiego,

– wyższego poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników,

– zaostrzającej się konkurencji na tynku krajowym i międzynarodowym,

– ściślejszej regulacji stosunków kontraktowych łączących pracodawcę i pracobiorcę,

– zmiany hierarchii wartości i oczekiwań w zakresie warunków pracy.

Pomimo znacznych nakładów na badania personalne, funkcje personalne nie zwiększyły proporq’onalnie swego znaczenia10. Niemniej jednak wyniki tych badań oraz praktyka spowodowały wzrost standardów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących sit: zarządzaniem kadrami oraz rozwój zadań analityczno-konccpcyjnych, w miejsce ewidencyjno-sprawozdawczych i usługowych, dzięki zastosowaniu programów komputerowych. Zmiana ta jednak ma kapitalne znaczenie dla tzw. działów personalnych, które z komórek typowo usługowych przekształcają się w komórki sztabowe.

Nie można też nie doceniać zmian, jakie pod wpływem wyników badań nad kadrami wystąpiły w zachowaniach kierowników liniowych. Dotyczy to zwłaszcza tych organizacji, w których proste rezerwy wydajności zostały wyczerpane, a konkurencja zewnętrzna wymusiła działanie zmierzające do motywowania pracowników na wyższych poziomach potrzeb człowieka i kreowania zaangażowania w wykonywaną pracę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>