SMG/KRC etap III (1997-2001)

W etapie trzecim większość zmian w konfiguracji (dołączanie nowych czynności) nie nastąpiła pod wpływem zmian dominującej logiki, ale była konsekwencją wcześniej podjętych wyborów (por. rys. 3.4.). W 1999 r. znaleziono inwestora strategicznego, Grupę Kantar. Decyzja ta była konsekwencją wcześniejszych poszukiwań współpracy międzynarodowej. Zaczęto przywiązywać większą uwagę do kosztów, wprowadzono doradztwo dla klienta. Pod wpływem doświadczenia związanego z wprowadzeniem TGI na rynek równolegle z konkurencją zaczęto opracowywać plany konkurowania już na etapie tworzenia produktu.

czytaj

Rozwój szkolnictwa wyższego w warunkach gospodarki rynkowej

Drugą grupę, nie wykazującą wyraźnej dynamiki liczbowej, stanowią i stanowić powinny uczelnie lub wydziały elitarne, kształcące w tradycyjnych zawodach i w ramach długiego cyklu, takie jak np. medyczne, prawnicze, niektóre techniczne i inne – cechą tych uczelni będzie zawsze łączenie badań naukowych z kształceniem. Odrębność i komplementarność obydwu rodzajów szkół jest zjawiskiem znanym w święcie, ale ukształtowanie proporcji i relacji pomiędzy nimi zajmie w Polsce jeszcze sporo lat – zasadniczą sprawą będzie stworzenie odrębnych struktur organizacyjnych dla poszczególnych rodzajów szkół i świadomościowe zaakceptowanie tego faktu.

czytaj

Wzmocnienia SMG/KRC – kontynuacja

Ostatnią sytuacją zaliczającą się do kategorii najważniejszych doświadczeń, która była nie tyle trudna, co kształcąca, było odejście dużego klienta. Wydarzenie to uświadomiło firmie, że same kwestie merytorycz-

czytaj

Powstanie firmy Alpinus

Firma Alpinus została założona w czerwcu 1990 roku jako spółka joint venture. Wśród założycieli było trzech polskich himalaistów: Artur Haj- zer (prezes), Janusz Majer (wiceprezes), Ryszard Warecki (udziałowiec) oraz Albrecht von Dewitz – niemiecki przedsiębiorca, właściciel i prezes dużej niemieckiej firmy „outdoorowej” vauDe.

czytaj

Charakterystyka branży badawczej

Rynek badań marketingowych powstał w Polsce po 1989 r., wraz z zachodzącymi przemianami gospodarczo-politycznymi. Badania marketingowe to systematyczne i obiektywne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie informacji ułatwiających rozwiązywanie specyficznych problemów marketingowych (Karasiewicz 1999). Dzięki nim firmy zdobywają niezbędne w warunkach gospodarki rynkowej informacje o rynku, klientach i konkurentach: oceniają dotychczasową działalność oraz wdrażają nowe strategie marketingowe.

czytaj

Zasiłki rodzinne nie mają charakteru ubezpieczeniowego

Konieczne jest powiązanie rent inwalidzkich z profilaktyką i rehabilitacją. Podmioty prowadzące ubezpieczenie rentowe powinnybyć zainteresowane prowadzeniem i finansowaniem działań z tego zakresu (np. sanatoriów), gdyż może to dać obniżkę łącznych kosztów ubezpieczenia. Ponownie, rozwój w tym kierunku jest możliwy pod warunkiem wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego ubezpieczenia cmerytalno- – rentowego.

czytaj

Rywalizacja w ramach branży kosmetycznej

Rynek kosmetyczny charakteryzuje się cały czas tendencją wzrostową. W czasach PRL, kiedy to wszystkiego brakowało, każdą wyprodukowaną rzecz sprzedawano na pniu. Ważne, że towar był, nieważna była jego jakość. Popyt przewyższający podaż pozwalał na znalezienie miejsca na rynku każdemu, kto miał choć trochę chęci i samozaparcia. Eksplozja różnego rodzaju małych zakładów, jaka miała wówczas miejsce, już nigdy potem się nie powtórzyła. Początek lat 90. to rozkwit branży oraz okres imponującej dynamiki sprzedaży. Walka rozgrywa się jednak pomiędzy już istniejącymi firmami polskimi, nowi konkurenci to ułamek rynku. Od tamtego momentu w każdym roku obserwujemy rosnący wolumen produkcji.

czytaj

Kluczowe wybory – SMG/KRC

Obszar kluczowych wyborów jest niezwykle bogaty w przypadku SMG/KRC. Kolejne podejmowane przez wspólników decyzje były niczym kamienie milowe na drodze do zdobycia pozycji lidera.

czytaj

Alpinus poza rok 2000

Rok 2000 przyniósł nowe plany strategiczne. Główny cel na dany rok i na najbliższe lata to polepszenie sytuacji finansowej firmy. Do tej pory Alpinus koncentrował się na uzyskaniu jak największego udziału w rynku, odkładając kwestię zysku na dalszy plan. Kolejną sprawą jest znalezienie inwestora zastępczego dla Renaissance Partners, gdyż powoli dobiega końca umowa podpisana z tym funduszem. W ramach tych działań firma rozważa między innymi wejście na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

czytaj

Zmiana konceptualizacji biznesu wynikała:

– z doświadczeń zdobytych podczas trzech lat obecności na rynku polskim- z jednej strony był to rynek zbyt płytki jak na wyroby specjalistyczne, z drugiej strony zmiany gospodarcze, jakie zachodziły w tym czasie w Polsce, w całej swojej masie rokowały duże nadzieje:

czytaj

Płace

Płaca stanowiąca najważniejszy element dochodów z pracy, najczęściej odzwierciedla stopień zdobytego doświadczenia i wartość pracy na zajmowanym stanowisku. Należy także podkreślić znaczenie płacy jako podstawy, od której bardzo często zależy wielkość i struktura pozostałych elementów podsystemu dochodów z pracy.

czytaj

Formalizacja i rutyny – Eris SA

Formalizacja przybiera formę procedur, które mają za zadanie uporządkować bieg różnego rodzaju spraw: myślę, że procedury są przyjmowane w pozytywny sposób, dlatego, że porządkują – kierownik ds. zaopatrzenia. Są potrzebne, ponieważ nie można funkcjonować nie wiedząc, jak działają poszczególne komórki, nie wiedząc kto za co odpowiada. Formalizacja -jeśli nie usztywnia bądź uniemożliwia działania – jest niezbędna. Poza tym wprowadzane rozwiązania muszą być funkcjonalne i – jak mówi jeden z respondentów – musi być świadomość tego, że jeżeli stworzyliśmy jakiś system ma on naprawdę funkcjonować, bo jeżeli gdziekolwiek się zatnie to nie jest to klęska tego systemu, ale kierownictwa firmy.

czytaj

Alpinus i zmiana domeny

W roku 1994 nastąpiła ważna zmiana strategii firmy. Alpinus postanawia skoncentrować się tylko na rynku polskim. Wycofanie się z rynków zagranicznych oraz malejące przychody z przerobu uszlachetniającego zmusiły zarząd firmy do skoncentrowania się na rynku masowym (bez segmentu najtańszego) oraz do dalszego rozszerzenia kolekcji. Powyższa zmiana była podyktowana następującymi czynnikami. Po pierwsze, polski rynek coraz bardziej rozwijał się, rozwijały się sieci sklepów sportowych, ludzie mieli coraz więcej pieniędzy. Po drugie, rosnące koszty produkcji w Polsce powodują, że von Dewitzowi opłaca się przenieść produkcję na Daleki Wschód, a Alpinusowi skoncentrować się na własnych wyrobach o marży wyższej niż przy przerobie uszlachetniającym. Po trzecie, wysokie koszty logistyczne, różne mody i kultury panujące na zagranicznych rynkach oraz minimalne przychody i zyski z rynków zagranicznych powodują, że produkcja do Francji i Szwajcarii staje się nieopłacalna.

czytaj

Formalizacja i rutyny – Alpinus

Duża część rutyn występujących w Alpinusie jest bezpośrednią konsekwencją decyzji o wprowadzeniu i stosowaniu systemu norm jakości ISO 9001. Jeden z pracowników Alpinusa określi! to następująco: Wszystko zostało sformalizowane rok temu [tzn. w 1999J. Sama filozofia tej normy po prostu wymaga tego, że wszystko jest sformalizowane, wszystko jest na piśmie, wszystko jest poukładane w łańcuszek logicznego ciągu. Natomiast jest to pewnego rodzaju rzecz, która powoduje dużo biurokracji, na którą traci się dużo czasu. Ale jak to w życiu jest – coś za coś.

czytaj