Zakres i struktura niepaństwowych szkół ponadpodstawowych cz. II

Na tle przemian systemu społeczno-gospodarczego w Polsce dokonują się także przeobrażenia systemu edukacyjnego, których część dotyczy stosunków własnościowych. Przełamanie monopolu państwa na kształcenie dokonuje się głównie poprzez przechodzenie części szkolnictwa pod zarząd samorządów terytorialnych, tworząc własność komunalną. Obok tych procesów odbywa się także bardziej radykalna zmiana, wyrażająca się powstaniem sektora niepublicznego, a w szczególności prywatnego.

Zakres i tempo tworzenia się sektora prywatnego w oświacie na przykładzie województwa poznańskiego były przedmiotem niniejszych rozważań. Krótki okres funkcjonowania szkół prywatnych i brak niektórych szczegółowych danych utrudniają ocenę rzeczywistego charakteru tego procesu i przewidywanie jego perspektyw. Przeprowadzona analiza wskazuje jednak na pewne charkaterystycznc cechy tego procesu.

Powstawaniu szkół prywatnych sprzyja ogólna sytuacja w kraju wyrażająca się liberałizacją przepisów, ciężką sytuacją finansową szkół państwowych oraz sytuacją na rynku pracy. Akceleratorem zmian są także przeobrażenia świadomościowe wyrażają-

A. Andrzejczak, op. cit. cc przekonanie o indywidualnej opłacalności wykształcenia. Wykształcenie traktowane jest jako swoista inwestyq’a, która zwiększy szanse uzyskania pracy oraz przyniesie profity dochodowe i prestiżowe.

W tej systuacji obserwuje się wzrost liczby rejestrowanych szkół i placówek prywatnych. W pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy o systemie oświaty powstawały głównie szkoły podstawowe i średnie, natomiast w następnych latach wzrastała głównie liczba rejestrowanych szkół zawodowych, policealnych i wyższych, a przede wszystkim rozmaitych innych form działalności edukacyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>