Category Biznes

Okres transformacji gospodarczej

Poza czynnikami szkodliwymi, dla których w znacznej części ustalono normy higieniczne, w ocenie warunków pracy nie można pominąć czynników uciążliwych. Zaliczamy do nich ciężką pracę fizyczną mierzoną efektywnym wydatkiem energetycznym pracownika, pracę w wymuszonej pozy ej i ciała, pracę w systemie zmianowym (zwłaszcza nocą), a także pracę precyzyjną, monotonną, powodującą zmęczenie psychiczne. Według danych GUS w warunkach uciążliwych dla zdrowia pracowało 1,7 min osób – głównie w hutnictwie, górnictwie oraz w przemysłach: środków transportu, lekkim, chemicznym, drzewnym i papierniczym5.

czytaj

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia społecznego

Do najpoważniejszych zmian należy niewątpliwie zaliczyć ewentualne razszerzanie zakresu przedmiotowego ubezpieczenia społecznego o ubezpieczenie chorobowe i/lub ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

czytaj

Alpinus – trudne negocjacje i nowe wyzwania cz. II

Niestety, negocjacje z Renaissance Partners bardzo się przeciągały. Strony nie mogły dojść do porozumienia w sprawie nowej umowy spółki. Fundusz, jako mniejszościowy inwestor, dążył do zapewnienia sobie przywilejów, które zmniejszałyby ryzyko jego inwestycji. Umowa z dnia na dzień rozrastała się o kolejne paragrafy. Oni przygotowali taką typowo amerykańską umowę, że rano słońce wschodzi, a wieczorem zachodzi… – wspomina jeden z pracowników. Ani firma, ani jej dotychczasowi właściciele nie byli przygotowani na tego typu negocjacje. Zaistniała sytuacja wywołała kłopoty z płynnością finansową firmy. Początkowy brak kapitałów oraz wzmożone inwestycje w nowe kolekcje wyrobów i majątek trwały spowodowały, że firma miała duże problemy finansowe.

czytaj

SMG/KRC etap III (1997-2001)

W etapie trzecim większość zmian w konfiguracji (dołączanie nowych czynności) nie nastąpiła pod wpływem zmian dominującej logiki, ale była konsekwencją wcześniej podjętych wyborów (por. rys. 3.4.). W 1999 r. znaleziono inwestora strategicznego, Grupę Kantar. Decyzja ta była konsekwencją wcześniejszych poszukiwań współpracy międzynarodowej. Zaczęto przywiązywać większą uwagę do kosztów, wprowadzono doradztwo dla klienta. Pod wpływem doświadczenia związanego z wprowadzeniem TGI na rynek równolegle z konkurencją zaczęto opracowywać plany konkurowania już na etapie tworzenia produktu.

czytaj

Rozwój szkolnictwa wyższego w warunkach gospodarki rynkowej

Drugą grupę, nie wykazującą wyraźnej dynamiki liczbowej, stanowią i stanowić powinny uczelnie lub wydziały elitarne, kształcące w tradycyjnych zawodach i w ramach długiego cyklu, takie jak np. medyczne, prawnicze, niektóre techniczne i inne – cechą tych uczelni będzie zawsze łączenie badań naukowych z kształceniem. Odrębność i komplementarność obydwu rodzajów szkół jest zjawiskiem znanym w święcie, ale ukształtowanie proporcji i relacji pomiędzy nimi zajmie w Polsce jeszcze sporo lat – zasadniczą sprawą będzie stworzenie odrębnych struktur organizacyjnych dla poszczególnych rodzajów szkół i świadomościowe zaakceptowanie tego faktu.

czytaj

Wzmocnienia SMG/KRC – kontynuacja

Ostatnią sytuacją zaliczającą się do kategorii najważniejszych doświadczeń, która była nie tyle trudna, co kształcąca, było odejście dużego klienta. Wydarzenie to uświadomiło firmie, że same kwestie merytorycz-

czytaj

Charakterystyka branży badawczej

Rynek badań marketingowych powstał w Polsce po 1989 r., wraz z zachodzącymi przemianami gospodarczo-politycznymi. Badania marketingowe to systematyczne i obiektywne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie informacji ułatwiających rozwiązywanie specyficznych problemów marketingowych (Karasiewicz 1999). Dzięki nim firmy zdobywają niezbędne w warunkach gospodarki rynkowej informacje o rynku, klientach i konkurentach: oceniają dotychczasową działalność oraz wdrażają nowe strategie marketingowe.

czytaj

Kluczowe wybory – SMG/KRC

Obszar kluczowych wyborów jest niezwykle bogaty w przypadku SMG/KRC. Kolejne podejmowane przez wspólników decyzje były niczym kamienie milowe na drodze do zdobycia pozycji lidera.

czytaj

Zmiana konceptualizacji biznesu wynikała:

– z doświadczeń zdobytych podczas trzech lat obecności na rynku polskim- z jednej strony był to rynek zbyt płytki jak na wyroby specjalistyczne, z drugiej strony zmiany gospodarcze, jakie zachodziły w tym czasie w Polsce, w całej swojej masie rokowały duże nadzieje:

czytaj

Płace

Płaca stanowiąca najważniejszy element dochodów z pracy, najczęściej odzwierciedla stopień zdobytego doświadczenia i wartość pracy na zajmowanym stanowisku. Należy także podkreślić znaczenie płacy jako podstawy, od której bardzo często zależy wielkość i struktura pozostałych elementów podsystemu dochodów z pracy.

czytaj

Alpinus i zmiana domeny

W roku 1994 nastąpiła ważna zmiana strategii firmy. Alpinus postanawia skoncentrować się tylko na rynku polskim. Wycofanie się z rynków zagranicznych oraz malejące przychody z przerobu uszlachetniającego zmusiły zarząd firmy do skoncentrowania się na rynku masowym (bez segmentu najtańszego) oraz do dalszego rozszerzenia kolekcji. Powyższa zmiana była podyktowana następującymi czynnikami. Po pierwsze, polski rynek coraz bardziej rozwijał się, rozwijały się sieci sklepów sportowych, ludzie mieli coraz więcej pieniędzy. Po drugie, rosnące koszty produkcji w Polsce powodują, że von Dewitzowi opłaca się przenieść produkcję na Daleki Wschód, a Alpinusowi skoncentrować się na własnych wyrobach o marży wyższej niż przy przerobie uszlachetniającym. Po trzecie, wysokie koszty logistyczne, różne mody i kultury panujące na zagranicznych rynkach oraz minimalne przychody i zyski z rynków zagranicznych powodują, że produkcja do Francji i Szwajcarii staje się nieopłacalna.

czytaj

KONSEKWENCJE PRZYJĘCIA ZASAD GOSPODARKI RYNKOWEJ CZ. II

Szkoły wyższe jako instytucje społeczne spełniają różne, choć nakładające się, funkcje, z których najważniejsze to: kształceniowa, badawcza, kulturotwórcza. Historyczny rozwój szkolnictwa wyższego doprowadził do wyodrębnienia się instytucji związanych nie tylko z tematyką badań i zakresem merytorycznym kształcenia, ale i odmiennym zaangażowaniem pracowników i środków materialnych w realizacje funkcji badawczej i kształceniowej.

czytaj

Styl zarządzania z perspektywy stosunków pracowniczych

Tradycyjny Praca postrzegana jest jako czynnik produkcji a subordynacja praownicza jest częścią naturalnego porządku stosunków pracowniczych. Obawa przed ingerencją związków zawodowych z zewnątrz. Przeciwny związ.kawości lub związki utrzymywane na bezpieczną odległość Małe firmy zarządzane przez właścicieli (lub w systemie franchisingu), działające na wysoce konkurencyjnych rynkach produktów lub usług. Firmy mają zwykle mały udział w rynku, który zmusza do kontroli kosztów i utrzymywania niskiego narzutu zysku Kilku specjalistów ds. personalnych

czytaj

Wzmocnienia Eris SA

W historii firmy nie odnotowano traumatycznych wydarzeń, które w jakiś sposób zachwiałyby jej funkcjonowaniem. Badane osoby wskazywały na pojedyncze wydarzenia, które bardziej dotyczyły ich samych czy też komórek, w których pracują. Patrząc z perspektywy historii firmy, trudno jest wskazać jednoznacznie wydarzenie, które byłoby odbierane w ten sam sposób. Generalnie pracownicy nie zauważają żadnych ciężkich chwil, owszem – są momenty gorsze bądź lepsze, ale to wszystko.

czytaj