Finansowane świadczenia o charakterze wyraźnie ubezpieczeniowym

Udział budżetu państwa w finansowaniu ubezpieczenia społecznego wynika z natury tego systemu świadczeń. Państwo uczestniczyło w finansowaniu ubezpieczenia społecznego, w tym zwłaszcza emerytalno-rentowego, od jego początków. Udział ten uzasadniono ideami solidarności ogólnonarodowej wobec potrzeb, których pokrycie ze składek okazuje się niemożliwe11. W kategoriach ekonomicznych zaangażowanie państwa w systemach ubezpieczeniowych, w tym także w formie finansowania, można uzasadnić występowaniem tzw.korzyści zewnętrznych (przy braku ubezpieczenia społecznego wyższe byłyby wydatki na pomoc społeczną) oraz tym, że tylko państwo jest w stanic zapewnić indeksację wypłacanych emerytur (zabezpieczenie wobec inflacji)11.

czytaj

Elementy podsystemu dochodów z pracy menedżerów

W niniejszym opracowaniu przyjęto następującą strukturę podsystemu dochodów z pracy:

– płaca (salary),

czytaj

ELEMENTY DOCHODÓW Z PRACY MENEDŻERÓW

Polska literatura przedmiotu oraz praktyka stosunkowo rzadko koncentrują się na problematyce menedżera jako pracownika. Konsekwencją takiego stanu jest niedostateczny rozwój teorii i praktyki zarządzania kadrami menedżerskimi. Pozyskiwanie, stabilizowanie i motywowanie menedżerów do realizacji celów organizacji wymaga odpowiednio skonstruowanego systemu motywacyjnego, w którym podsystem dochodów z pracy (compensation f odgrywa decydującą rolę.

czytaj

Elementy diagnozy – ciąg dalszy

Stosunkowo krótki okres transformacji gospodarki Polski z modelu nakazowo-rozdzielczego do niejasnego modelu rynkowego, któremu towarzyszą takie procesy, jak np. nieokreśloność roli państwa w procesach transformacyjnych, stabilizacja inflacji na wysokim poziomie, gwałtowna dywersyfikacja t powolne tempo prywatyzacji, utrudnia kompleksową diagnozę stanu zarządzania kadrami. Z natury rzeczy jest on zróżnicowany, ze względu na status prawny organizacji, segment rynku, relacje do ryn ków i firm zagranicznych, zagrożenie upadłością bądź likwidacją ilp.

czytaj

Dostawcy na rynku outdoorowym

Dostawcy na rynku outdoorowym odgrywają bardzo istotną rolę. Ich siła bierze się stąd, że wiele materiałów wykorzystywanych do produkcji sprzętu outdoorowego jest opatentowanych, a produkcja wyrobów bez ich zastosowania oznacza pogorszenie parametrów jakościowo-funkcjonal- nych, czyniąc je mniej użytecznymi i mniej atrakcyjnymi w oczach klientów.

czytaj

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Wśród dodatków fakultatywnych przewidzianych w zakładowych porozumieniach płacowych na oddzielną uwagę, z racji swych funkcji motywacyjnych, zasługują premie i nagrody. W analizowanych przedsiębiorstwach były to z reguły indywidualne premie regulaminowe lub regulaminowo-uznaniowc, uwarunkowane osiągnięciem przez przedsiębiorstwo jako całość dobrych wyników ekonomicznych lub ich poprawy (pro- dukqi, sprzedaży, zysku itp,). Przyznanie premii indywidualnemu pracownikowi opierało się na ogół na zasadzie redukcji, co oznacza, że z założenia premia przysługiwała w pełnej wysokości, a dopiero w przypadku wyraźnego naruszenia przez pracownika

czytaj

Dochody i wydatki ubezpieczenia społecznego w latach 1989 – 1993

Ubezpieczenie społeczne w Polsce przeżywa w ostatnich latach trudności finansowe. Polegają one na nałożeniu się na siebie z jednej strony – zmniejszenia wpływów ze składek, z drugiej – wzrostu wydatków na świadczenia, co prowadzi do wzrostu udziału państwa w finansowaniu ubezpieczenia społecznego.

czytaj

Budowa zakładu Eris SA

Transformacja ustrojowa w roku 1989 była dla firmy momentem przełomowym, kiedy to okazało się, że Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris osiągnęło pewną granicę rozwoju, z którą coś trzeba było zrobić …w nas następowała zmiana świadomości, że można zrobić coś więcej, że niekoniecznie trzeba stanąć na tym etapie. Firma była w posiadaniu dwóch zakładów produkcyjnych, marka odznaczała się bardzo wysokim stopniem zaufania, była powszechnie znana, a popyt nadal ogromny. Wówczas zapadła decyzja o budowie zakładu produkcyjnego z prawdziwego zdarzenia: spodziewaliśmy się, że może być trudno, lecz zaletą tego było, że byliśmy zdeterminowani i stawaliśmy na rzęsach, żeby technologie były supernowoczesne, jeździliśmy wtedy bez przerwy na Zachód, oglądaliśmy co się da. Kupiono działkę na terenie Piaseczna i ruszyła budowa zakładu z zamiarem wybudowania odpowiednio wyposażonych, nowoczesnych pomieszczeń. W tym celu zostały zakupione między innymi nowoczesne szwajcarskie maszyny firmy FRYMA. Z chwilą zakończenia budowy w ręce pana Henryka wpadła ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ustawa ta przyznawała dosyć duże ulgi podatkowe zakładom pracy chronionej. Możliwość skorzystania z ulgi skłoniła właścicieli do przystosowania fabryki, tak aby mogła ona zatrudnić inwalidów. Dzięki statusowi zakładu pracy chronionej Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris nie płaci 90% podatku dochodowego, podatku od nieruchomości i składek na Fundusz Pracy. Ma także prawo skorzystania z 50% dopłat funduszu do oprocentowania kredytów komercyjnych. Dzięki przywilejom fiskalnym zakład był w stanie rozwijać się dynamicznie.

czytaj

Bodźce długookresowe

Ten element podsystemu dochodów z pracy spełnia zadanie podobne do bodźców krótkookresowych, jednakże dotyczy on oceny realizacji celów o charakterze strategicznym, najczęściej trzy- do pięcioletnich.

czytaj

Aspekty teoretyczno-ekonomiczne wykształcenia cz. II

Nic wyjaśniając szczegółowych przyczyn lego zjawiska warto przypomnieć, że: ł) i .epsze zarobki (dochody) wyżej wykształconych czy wykwalifikowanych nic są odzwierciedleniem tylko wyższej produktywności, lecz również relacji podaży i popytu na określone kwalifikacje – przy czym substytucja na rynku pracy jest coraz bardziej ograniczona.

czytaj

Artykuł Prahalda i Bettisa

Na gruncie zarządzania strategicznego omówiony przez nas dokładnie w pierwszym rozdziale artykuł Prahalda i Bettisa (1986) jest próbą stworzenia koncepcji dominującej logiki jako poznawczej koncepcji biznesu i narzędzi zarządzania, która wspomaga osiąganie celów i podejmowanie decyzji (ibid., s. 491), a w kolejnej wersji zaproponowanej przez Bettisa i Prahalada (1995) oraz Bettisa (2000) jako kompleksowego regulatora zachowań organizacyjnych. Pozwala on filtrować informacje i budować strukturę wiedzy w firmie na bazie skumulowanych doświadczeń, wskaźników efektywności działania oraz ewolucji norm i wartości kultury organizacyjnej. Takie ujęcie dominującej logiki zawiera w sobie w jednoznaczny sposób zarówno komponent poznawczy (postrzegania otoczenia i firmy), jak i operacyjny (planu i rutyn działania).

czytaj

Alpinus i reakcja na działania Campusa

Wprowadzenie czterech nowych kolekcji w roku 1996 oraz dodanie trzech następnych w 1999 spowodowało, że „klienci zgubili orientację, co jest czym”. Wysokie koszty prowadzenia promocji aż ośmiu brandów, początkowe problemy z płynnością finansową oraz niewykonanie planów sprzedaży zmusiły firmę do zmiany strategii marketingowej w roku 2000. Uświadomiło to firmie, że nadrzędną wartością dla klienta jest marka Alpinus. Ważne jest już nie tylko, że produkt wygląda atrakcyjnie, że jest wysokiej jakości, ale również, a może przede wszystkim, że jest to produkt markowy.

czytaj

Alpinus i organizowane targi dla odbiorców

Budowa własnej sieci sklepów firmowych również okazała się dużym sukcesem. W ten sposób Alpinus ograniczył pole działania konkurentów, nie dopuszczając ich wyrobów do sprzedaży w swoich sklepach. Dostosował się do „wymagań zakupowych” klientów, otwierając 22 sklepy firmowe w hipermarketach w całej Polsce. Budowa sieci sklepów firmowych na podstawie umów franchisingowych pokazuje, że Alpinus minimalizuje koszty i ryzyko działania.

czytaj

Alpinus i kluczowe wybory

Zastanawiające jest, że nie ma takich kluczowych wyborów Alpinusa, które znalazłyby się w wypowiedziach wszystkich badanych osób – każdy wskazywał raczej na wybory na swoim „podwórku”, tzn. w tej części działalności firmy, w którą jest bezpośrednio zaangażowany.

czytaj