Eris SA – podsumowanie

Dominująca logika w przypadku firmy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA miała istotny wpływ na proces kształtowania się konfiguracji strategicznej. Motywy postępowania właścicieli zadecydowały o tempie rozwoju, stały się podstawą spójnego obrazu firmy. Poszczególne obszary dominującej logiki oddziałują wzajemnie na siebie, wzmacniając ukształtowaną konfigurację strategiczną. Decyzja o produkcji kosmetyków miała swoje podłoże w zainteresowaniu pani Ireny tą dziedziną. Drugi kluczowy element to chęć samorealizacji, osiągania satysfakcji, przerwania wykonywanego nudnego zajęcia. Te dwie przesłanki wpłynęły z czasem na określenie domeny działania, a przede wszystkim na jej rozszerzenie. Paradygmat firmy oraz otoczenia wpłynął na podjęcie decyzji o budowie fabryki, o wprowadzeniu systemu dystrybucji, o zainicjowaniu zmian organizacyjno-prawnych, które z kolei implikowały przeprowadzanie określonych działań stabilizujących. Wzrost złożoności firmy w pewien sposób przyspieszył proces zmian organizacyjno-prawnych w 1997 roku oraz zwiększenie stopnia formalizacji. Delegacja uprawnień nastąpiła jako świadomy proces, konieczny do przeprowadzenia ze względu na hamowanie rozwoju firmy.

Odnoszone sukcesy wzmacniały przekonanie o słuszności dokonanych wyborów, tworząc tym samym przywiązanie kadry menedżerskiej do działań, które ten sukces zapewniły. Na skutek doboru właściwych narzędzi administracyjnych i filozofii stabilnego wzrostu wykształciły się mechanizmy regulujące działanie, ukształtowane w procesie uczenia się. Dzisiaj jesteśmy bardzo mądrzy – można powiedzieć, wiemy bardzo dużo, dziewiętnaście lat temu nie mieliśmy pojęcia, za co się bierzemy – mówi Henryk Orfinger. Dodatkowo umiejętność inspirowania pracowników do nowych zadań, a także formułowania stawianych sobie celów, skutkowała powstaniem kategorii kultury organizacyjnej. Wzrost jej znaczenia można zaobserwować między II a III etapem rozwoju firmy.

Kontrola nad biegiem wydarzeń przełożyła się na spójny oraz stabilny wzrost, a w efekcie, na powstanie sprawnie funkcjonującej organizacji. Z kolei przeprowadzanie działań wyprzedzających bieg wydarzeń na rynku oraz stałe wprowadzanie zmian zapewnia realizację filozofii stabilnego wzrostu i elastyczności działania. Zmiany dominującej logiki są najbardziej widoczne pomiędzy etapem II a III, w tym okresie system czynności zostaje znacznie rozszerzony na podstawie powstałych w poprzednim etapie założeń strategicznych. W trakcie etapu III następuje wzrost znaczenia kategorii koncentracji na tworzeniu wartości, co jest uwarunkowane wzrostem natężenia konkurencji oraz sposobem postrzegania firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>