Zmiana systemu gospodarczego

Wdrażanie zmian w funkcjonowaniu organizacji jest zawsze związane z kadrami. Krytyczna analiza opublikowanych badań dokonana przez J. Szambelańczyka prowadzi go do wniosku, że pomimo znacznego wzrostu nakładów na zarządzanie kadrami, jego znaczenie w praktyce organizacji nie rosło proporcjonalnie. Wystąpił co prawda wzrost standartów kwalifikacyjnych, zmianie ulegają także zachowania kierowników liniowych, ale braknie dotychczas wdrażania koncepcji całościowych zmian. Autor daleki jest od zalecania jednolitych modeli zarządzania kadrami – w opracowaniu akcentuje konieczność uwzględniania wielu czynników zewnętrz nych i wewnętrznych. Przedstawiony w końcowej części artykułu nowymodelwska- zuje, jak można uwzględniać zmiany, które dokonały się w uwarunkowaniach zarządzania kadrami.

Zmiana systemu gospodarczego, istnienie bezrobocia radykalnie zmieniło sytuację pracowników w przedsiębiorstwach, jednak nadal głównym motywem ich działania pozostają płace. Badanie przeprowadzone przez J. Unolla w czterech państwowych przedsiębiorstwach na terenie Poznania potwierdziły, że systemy wynagradzania odznaczają się dużą inercyjnością. Przebudowa systemu wynagrodzeń wyraziła się przede wszystkim zwiększeniem pionowej rozpiętości zasadniczych płac pracowników na stanowiskach nierobotniczych oraz. rozpiętości poziomej widełkowych stawek płacowych ogółu pracowników. Diagnoza istniejącego stanu rzeczy jest przesłanką postulowanych przekształceń systemu wynagrodzeń w celu dostosowania go do nowych warunków gospodarowania.

Specyficzną grupę pracowników, z punktu widzenia motywacji do pracy, stanowią menedżerowie. R. Karaś w swoim opracowaniu, akcentując rosnące znaczenie kadry kierowniczej, zwraca uwagę na konieczność przebudowy systemu dochodów z pracy tej grupy pracowników na wzór rozwiązań funkcjonujących w innych krajach. W opracowaniu przedstawiono elementy i formy systemu dochodów z pracy, jednocześnie zwracając uwagę na konieczność systemowego podejścia do problematyki wynagradzania kadry menedżerskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>