Zmiany w świadczeniach cz. II

Przeciwko wcześniejszym emerytorom przemawiają więc: funkcja emerytury, zasada wzajemności składki i świadczenia, długofalowy charakter systemu emerytalnego wymagający stabilności rozwiązań, koszty emerytur.

Pożądane wydaje się stopniowe ograniczanie praw do wcześniejszych emerytur, przy ewentualnym wprowadzeniu elastycznego wieku przechodzenia na emeryturę – możliwości dostępnej dla wszystkich, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Świadczenia przedemerytalne mogą mieć uzasadnienie w odniesieniu do osób, którym brakuje kilka lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, gdyż w momencie utraty pracy mają one niewielką szansę podjęcia pracy. Świadczenia takie nie mają jednak charakteru ubezpieczeniowego i nie powinny być finansowane z PUS. Są one raczej formą świadczeń dla bezrobotnych i powinny wiązać się z określonymi tam warunkami (gotowość podjęcia pracy itd.) oraz być finansowane z tych źródeł. Taki charakter mają już przedłużone zasiłki dla bezrobotnych dla osób, którym brakuje 2 lub 5 lat do uzyskania uprawnień do emerytury.

W obecnym systemie rent inwalidzkich -prawie oraz orzecznictwie – podstawowe znaczenie ma element biologiczny, to znaczy naruszenie sprawności organizmu. Od dawna postulowano konieczność wzmocnienia elementu ekonomicznego, czyli wpływu owych zmian w organizmie na zdolność do zarobkowania.

Warunkiem nabycia uprawnień do renty inwalidzkiej powinno być trwałe ograniczenie zdolności do pracy. Problemem dyskusyjnym jest rodzaj pracy, jaki ma być przy tym brany pod uwagę: czy tylko praca w danym zawodzie (inwalidztwo zawodowe), czy wszelka praca (inwalidztwo ogólne). Opowiadając się generalnie za koncepcją inwalidztwa zawodowego, trzeba równocześnie zwrócić uwagę na wątpliwości związane z przyznawaniem renty osobie niezdolnej do wykonywania dotychczasowej pracy, ale mogącej wykonywać inną pracę, w sytuacji gdy transformacja gospodarki wymaga przemian strukturalnych w zatrudnienu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>