Przekształcenia poziomych rozpiętości stawek placowych cz. II

Przedsiębiorstwo Rok Stawki plac godzinowych pracowników na stanowiskach robotniczych Stawki płac miesięcznych pracowników na stanowiskach nierobotniczych granice rozpiętości poziomej a charakter zmian rozpij lości poziomej liczba kategorii o nakładających się stawkach płac granice rozpiętości poziomej a charakter zmian rozpiętości poziomej b liczba kategorii o nakładających się stawkach plac

– w układzie stanowisk robotniczych i nierobotniczych kierunek omawianych zmian pokrywa się zc sobą: oznacza to, że jeśli w danym przedsiębiorstwie poziome rozpiętości stawek płac na stanowiskach robotniczych wzrastają, to zwiększają się one również na stanowiskach nierobotniczych i odwrotnie:

– w układzie kolejnych kategorii zaszeregowania omawiane zmiany rozpiętości stawek płacowych przebiegały w porównywanych lalach różnokicrunkowo: częściowy wyjątek stanowi tu przedsiębiorstwo przemysłu poligraficznego (D), w którym rozpiętości stawek kolejnych kategorii zaszeregowania w obu latach wzrastały:

– we wszystkich badanych przedsiębiorstwach zarówno w tabelach płac pracowników na stanowiskach robotniczych, jak i nierobotniczych, utrzymywało się zjawisko rozległego nakładania się na siebie takich samych stawek płacowych w różnych kategoriach zaszeregowania: w skrajnych przypadkach zjawisko (o obejmowało, również w 1992 r., całą tabelę płac robotników (w przedsiębiorstwach A i ił) oraz blisko 3/4 tabeli płac pracowników na stanowiskach nierobotniczych (w przedsiębiorstwie B): poprawy struktury tabel płacowych dokonano jedynie w dwóch badanych przedsiębiorstwach (C i D), przy czym w jednym z nich (C) w ogóle zrezygnowano w 1992 r. z zazębiania się ze sobą stawek płacowych w sąsiednich kategoriach zaszeregowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>