Zarys treści nowego modelu

– 1) Charakteryzowany model zarządzania kadrami wymaga restrukturyzacji kwali- fikacyjno-zawodowej t/w. służb pracowniczych, które z komórek cwidencyjno-spra- wozdawczych i obsługowych trzeba zmienić w komórki sztabowe opracowujące warianty strategii personalnych i elastyczne procedury kadrowe.

– 2) Rynek pracy umożliwi, a konkurencja będzie wymuszać, podwyższenie standardów rekrutacji i doboru kadr, szczególnie dla tzw, rdzenia zatrudnienia. Badanie kandydatów do zatrudnienia powinno obejmować nie tylko posiadane wykształcenie, umiejętności i doświadczenie, ale także potencjał szkoleniowy, niezbędny w przypadku zmiany zadań czy stanowisk powstających w wyniku procesu unowocześnienia.

– 3) Niezbędny stanie się profesjonalny monitoring kadr, zwłaszcza ocena ich zdolności do realizacji zmieniających się zadań firmy, wymagający współpracy z ekspertami spoza zakładu pracy.

– 4) Koszty realizacji funkcji personalnych w zakładzie pracy będą wymuszać powstawanie wspólnych centrów kadrowych, zwłaszcza w małych firmach.

– 5) Orientacja na wzrost konkurencyjności firmy będzie wymuszać ograniczanie akordowych form płac na rzecz form czasowych, grupowych i zespołowych, sprzężonych z premiami za poprawę zdolności konkurencyjnej.

– 6) Koncepcja odłożonego dochodu i jego konwersja w pracowniczą partycypację kapitałową, zwłaszcza przy agresywnym systemie podatkowym, stwarza szanse motywacyjnego i długotrwałego wiązania pracownika z zakładem pracy.

– 7) Spłaszczeniu struktur organizacyjnych towarzyszy ich uelastycznienie z jednoczesną centralizacją władzy jako konsckwecją rozwoju informatyzacji.

– 8) Zarządzanie kadrami ma na celu ukształtowanie specyficznej kultury danej organizacji, w miarę harmonijnie zespalającej systemy wartości pracowników z systemami wartości tej organizacji.

– 9) Konieczność zwiększenia indywidualnego wkładu w przetrwanie i rozwój orga- nizacjipodniesie rangę podmiotowego traktowania pracowników należących do „rdzenia zatrudnienia”.

– 10) W regionach o szybkim tempie rozwoju będzie narastać umiędzynarodowienie zatrudnienia.

Przedsiębiorstwa napotykać będą wewnętrzne konflikty na tle nierównych warunków pracy i płacy dla pracowników miejscowych i zagranicznych. Stąd funkcje personalne poszerzone zostaną o umiejętności mediacji konfliktów oraz socjalizacji zróżnicowanych kulturowo i cywilizacyjnie pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>