Fundusz Ubezpieczenia Społecznego

Wyraźne przyporządkowanie elementów pozaubezpicczeniowych dotacji z budżetu państwa stanowiłoby element dyscyplinujący przed zbyt hojnym ich przyznawaniem przez państwo. Jcżeli dotacja przerastałaby możliwości budżetu państwa, to należałoby te pozaubezpieczeniowe elementy ograniczyć13.

Fundusz Ubezpieczenia Społecznego powinien zostać podzielony na odrębne fundusze dla poszczególnych pionów ubezpieczenia. To, w powiązaniu z podziałem składki i zmianami w organizacji, stworzyłoby przesłanki dla racjonalizacji gospodarowania posiadanymi środkami. Uwidoczniony zostałby związek pomiędzy wkładem finansowym ubezpieczonych i ich świadczeniami z ubezpieczenia.

Z Funduszu powinny zostać wyłączone świadczenia zaopatrzeniowe dla służb mundurowych. Są one finansowane z założenia z budżetu państwa i ich utrzymywanie w ramach FUS daje fałszywy obraz udziału państwa w finansowaniu ubezpieczenia społecznego.

Zarówno argumenty teoretyczne, jak i doświadczenia innych państw przemawiają przeciwko zastąpieniu obecnie stosowanej repartycji środków w ubezpieczeniu emerytalno-rentowyniprzez kapitalizowanie składek(poza niezbędną krótkookresową rezerwą). Repartycja (PAY-AS-YOU-GO) nie tylko nie musi dawać gorszych rezultatów niż kapitalizacja, nawet wobec zmian demograficznych (przy obu matodach decydującą zmienną jest wzrost gospodarczy), ale ma też istotne zalety, w szczególności umożliwia bieżącą waloryzację nadążającą za inflacją14. Kapitalizacja powinna istnieć w systemach emerytur prywatnych, dodatkowych, których rozwój jest pożądany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>