Bodźce krótkookresowe

Ponieważ płaca w zasadzie nic podlega zmianie w zależności od stopnia realizacji zadań, nie można za jej pomocą premiować pracowników, którzy osiągnęli dobre wyniki. Szczególnie odnosi się to do okresów krótkich, np. kwartał, rok.

Aby wynagrodzić menedżerów, któryeh rezultaty pracy są zgodne lub lepsze od oczekiwanych, wprowadza się ruchomą część dochodów z pracy – bodźce krótkookresowe, których wysokość jest zmienna i uzależniona od stopnia realizacji wyznaczonego zadania lub celu.

Dane zawarte w tabeli 2 wskazują na silny wpływ, jaki mają bodźce krótkookresowe w realizacji polityki kadrowej. Szczególnie widoczne jest to w odniesieniu do pozyskiwani:! i motywowania kadry do realizacji zadań. Praktycznym problemem jest jednak określenie, w jakich warunkach ten element podsystemu dochodów z pracy powinien być stosowany. Badania przeprowadzone w USA wskazują, iż w firmach charakteryzujących się:

– dużą zyskownością,

– niską pracochłonnością,

– wysokim poziomem technologicznym,

– zdecentralizowanym systemem zarządzania, odsetek osób objętych bodźcami krótkookresowymi wzrasta.

Istnieje wiele formuł do określenia wielkości środków przeznaczonych przez firmę na bodźce krótkookresowe. Każda firma może wypracować własną, ale większość z nich za czynnik o największej wadze uznaje zysk brutto bądź netto.

Udział poszczególnych menedżerów w premii jest uzależniony od stanowiska i stopnia realizacji zadania. Przykładowo premia prezesa jest w 100% uzależniona od stopnia osiągnięcia celu całej firmy, którym jest wzrost zysku netto o 5%, natomiast premia kierownika oddziału firmy w 50% zaleiod stopnia wykonania zadania wyznaczonego dla oddziału (np. wzrósł sprzedaży o 8%), a drugie 50% od realizacji celu firmy jako całości.

Formy realizacji omawianych bodźców są bardzo zróżnicowane i obejmują zarówno wypłaty gotówkowe, jak i przyznanie akcji firmy14, mogą też być stosowane albo bezpośrednio po wykonaniu zadania, albo przesunięte w czasie.

Należyjednakw tym miejscu zaznaczyć, iżrosnącej atrakcyjności bodźców krótkookresowych towarzyszy malejące oddziaływanie bodźców długookresowych omówionych w następnej części opracowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>