Alpinus – podsumowanie cz. II

Zmiana dominującej logiki Alpinusa nie byłaby możliwa, gdyby nie elastyczność paradygmatu, organizacji i wyborów. Elastyczność paradygmatu, czyli możliwość zmiany postrzegania, czym firma ma być, pozwala na radykalne przeorientowanie organizacji (w przypadku Alpinusa z gracza niszowego na firmę działającą na rynku masowym). To przeorientowanie, aby było skuteczne, musi być wsparte elastycznymi regułami (rutynami) i strukturą organizacyjną. Elastyczność wyborów, czyli to, co nazwaliśmy eksperymentowaniem, pozwala na koncentrację pracowników i kapitałów na działaniach efektywnych i odchodzenie od pomysłów, które się nie sprawdziły. Rezygnacja w 2000 roku z prowadzenia kilku odrębnych marek wyrobów pokazuje, że firma potrafi zrezygnować nie tylko z eksperymentów o mniejszej złożoności i kapitałochłonności, ale również z działań, które w poprzednich latach określano mianem strategicznych.

Rezultatem podjętych eksperymentów, tych dobrych i złych (wzmocnienia), są nie tylko nowe produkty czy nowe reguły, rezultatem jest przede wszystkim nowa wiedza. Proces edukacji nie jest samoczynny, firma musi chcieć się uczyć, toteż w organizacji muszą być mechanizmy (np. rutyny), które pozwalają na akumulację wiedzy. Co równie ważne musi to być proces dynamiczny (ciągły) i elastyczny, czyli czasem musi następować to co Bettis i Prahalad nazwali „oduczaniem się”, aby dalszy rozwój był możliwy. Zmiana logiki z firmy niszowej, specjalistycznej na firmę rynkową wymagała nie tylko elastyczności paradygmatu, ale również odrzucenia („oduczenia się”) dotychczasowej wiedzy i rozpoczęcia nowego procesu edukacji i poznawania, co jest ważne na tym zupełnie innym rynku.

Jak już zostało pokazane, opisane powyżej kategorie „e4” są ze sobą powiązane i wzajemnie się wzmacniają. Ewolucja dominującej logiki nie byłaby możliwa gdyby nie ciągłe eksperymentowanie i poszukiwanie nowych rozwiązań. Ale tylko elastyczne podejście w eksperymentowaniu ma sens, gdyż w innym przypadku silne przywiązanie do podjętych działań prowadzi do nieefektywnej alokacji ograniczonych zasobów. Ewolucji i eksperymentowaniu towarzyszy ciągły proces edukacji, którego rezultatem jest wiedza. W wyniku nowej wiedzy może następować dalszy proces ewolucji dominującej logiki, dalsze poszukiwanie i realizowanie wygrywających strategii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>