Uwarunkowania systemowe i doktrynalne

Kluczowe znaczenie dla treści modelu zarządzania mają uwarunkowania systemowe. Warunkiem sine qua non uzależnienia celów i zadań polityki kadrowej od kryteriów ekonomicznych jest równowaga gospodarcza, różnorodność strukturalno-własnościowa podmiotów gospodarczych i efektywność jako naczelna dyrektywa w gospodarowaniu.

Niespełnienie powyższych warunków powoduje, że w zarządzaniu kadrami dominują instrumenty o charakterze politycznym i socjopsychologicznym. Każdy system społeczno-gospodarczy podlega regulacji, której treść zależy od realizowanej doktryny. Uwzględniając doświadczenia krajów o gospodarce rynkowej można przewidywać alternatywny rozwój uwarunkowań doktrynalnych.

Pierwszy scenariusz to taki, gdy działania legislacyjne państwa będą ograniczać elastyczność funkcjonowania wewnętrznych i zewnętrznych rynków pracy jako wyrazu preferowanej doktryny, zarządzania zasobami czynnika ludzkiego.

Drugi zaś to taki, gdy chęć odciążenia budżetu państwa od wydatków na świadczenia przez deregulację stosunków pracy będzie zwiększać zdolność adaptacyjną podmiotów gospodarczych do warunków rynkowej konkurencji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>