Model pluralistyczny

Model pluralistyczny można określić jako wolną grę podmiotów w kształtowaniu stosunków przemysłowych. Państwo tutaj wstrzymuje się od interwencji, pełni jedynie rolę neutralnego mediatora. Sytuacja laka stwarza potrzebę stosowania wielu metod negocjacyjnych oraz technik rozwiązywania konfliktów. Natomiast model korporaty- styczny zakłada system zawierania dobrowolnych umów i zobowiązań, które regulują zachowania modelowe stron i zobowiązują do przestrzegania zawartych porozumień.

W przedsiębiorstwach prywatnych w najbliższych latach zachodzą i będą zachodzić raczej procesy dehumanizacyjne. W szczególności dotyczyło małych firm zatrudniających od kliku do kilkudziesięciu osób. Występuje w nich brak dbałości zarówno o materialne warunki pracy (czynniki rzeczowe, fizyczne, chemiczne i biologiczne)7, jak również o świadczenia socjalne. Dąży się w nich do wysokiej wydajności pracy drogą intensyfikacji pracy bez nakładów na wyposażenie techniczne. Ponadto w firmach tych istnieje duża dowolność co do form i wysokości wynagrodzenia. Spowodowane jest to utrzymującym się wysokim poziomem bezrobocia”. W rezultacie umowy zawierane są często na czas zamknięty, co całkowicie uzależnia pracownika od pracodawcy. Zdarzają się przypadki, że zawierane są jedynie ustne umowy w celu uniknięcia opłat ubezpieczeniowych, co jeszcze bardziej uzależnia pracownika od firmy. Nieco odmienne nic kształtuje się sytuacja w firmach o średniej wielkości, w których umowy o pracę sq zawierane zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>