Elementy diagnozy – ciąg dalszy

Stosunkowo krótki okres transformacji gospodarki Polski z modelu nakazowo-rozdzielczego do niejasnego modelu rynkowego, któremu towarzyszą takie procesy, jak np. nieokreśloność roli państwa w procesach transformacyjnych, stabilizacja inflacji na wysokim poziomie, gwałtowna dywersyfikacja t powolne tempo prywatyzacji, utrudnia kompleksową diagnozę stanu zarządzania kadrami. Z natury rzeczy jest on zróżnicowany, ze względu na status prawny organizacji, segment rynku, relacje do ryn ków i firm zagranicznych, zagrożenie upadłością bądź likwidacją ilp.

Nie wdając się w szczegóły, warto jednak zwrócić uwagę na zagadnienie rozpiętości dochodów, które po obniżce stopy życiowej i bezrobociu może stać się trzecią barierą społeczną na drodze do gospodarki rynkowej12.

Innym zagrożeniem dla procesów transformacji powiązanych z prywatyzacją jest ugruntowane w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych przekonanie, że z tytułu pracy w tym przedsiębiorstwie pracownik nabył prawo do partycypowania w jego majątku – prawo, które nic wiąże się z zamiarem zakupu akcji lub udziałów. Naturalną bazą dla powstawania oporu – na drodze prywatyzacji – są szeroko upowszechnione w społeczeństwie wartości egalitarne połączone z orientacją etatystyczną .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>