Aspekty teoretyczno-ekonomiczne wykształcenia cz. II

Nic wyjaśniając szczegółowych przyczyn lego zjawiska warto przypomnieć, że: ł) i .epsze zarobki (dochody) wyżej wykształconych czy wykwalifikowanych nic są odzwierciedleniem tylko wyższej produktywności, lecz również relacji podaży i popytu na określone kwalifikacje – przy czym substytucja na rynku pracy jest coraz bardziej ograniczona.

– 2) Analizując związek pomiędzy kosztami uzyskania dyplomu a wzrostem produktywności pracy w skali makro, nie uwzględnia się często w obliczeniach zmian w strukturze zatrudnienia, które są związane ze wzrostem wykształcenia – chodzi tu nie tylko o zmiany w układzie funkcjonalno-awansowym, lecz również ilościowo-struk- turalne, na przykład podniesienie poziomu edukacji kobiet powoduje wzrost ich aktywności zawodowej. Kobiety podejmują częściej niż mężczyźni pracę w usługach, gdzie wydajność pracy jest niższa, a ponadto czas ich pracy krótszy (zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem itp.). Podobne skutki ma zatrudnianie, w znacznej części wykształconej do zupełnie innej profesji, kadry na stanowiskach administracyjnych, z którymi są związane prace, do których wykonywania osoby te często nie są właściwie przygotowane – obniża to społeczną efektywność kształcenia.

– 3) Wytwarzanie nadwyżek ilościowych, czy niedopasowanie struktury kwalifikacyjnej do popytu prowadzi do wykonywania przez część ludzi z cenzusem pracy nie wymagającej lego typu kwalifikacji – łączy się to ze zjawiskiem wypierania przez pracowników wyżej wykształconych z niektórych stanowisk osób nic tyle mniej produktywnych, ile nie posiadających odpowiedniego dyplomu i w związku z tym nie potrafiących się przystosować szybko do zmian sytuacji na rynku pracy.

– 4) Przecenianie efektów długości kształcenia a niedocenianie kullurowo-organi- zacyjnych elementów efektywności pracy, związanych z tradycjami solidnego wykonywania zobowiązań, jawności !jasności kryteriów oceny, sprawności i wydajności pracy, których istnienie lub nie, przesądza w istotnej mierze o społecznej efektywności kształcenia i jest równocześnie warunkiem dobrej realizacji procesu kształcenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>