Zmiany w zakresie organizacji i finansowania

Organizację i finansowanie można uznać za te dziedziny funkq’onującego obecnie ubezpieczenia społecznego, które wymagają stosunkowo największych zmian. Jest lak dlatego, że obecny, odziedziczony po PRL model organizacyjno-finansowy, który był funkcjonalny w systemie gospodarki centralnie sterowanej, nie jest dostosowany do nowych warunków: demokratycznego państwa stawiającego na samorządność oraz tworzącej się gospodarki rynkowej.

Do nowych warunków ustrojowych dostosowany byłby model organizacyjny ubezpieczenia społecznego zakładający odpaństwowienie (autonomizacją) i decentralizacją. Państwo powinno zachować jedynie strategiczne funkcje, zwłaszcza ustawodawcze i kontrolne, bez wpływu na bieżącą działalność autonomicznych instytucji ubezpieczeniowych. Te ostatnie powinny mieć charakter terytorialny (model zbliżony do przedwojennej ubezpieczalni) – podstawą ich rozwoju mogłyby sią stać obecne oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W nowym systemie ZUS pełniłbyjedynie funkcje nadzorcze i pomocnicze. O podstawowych kwestiach z zakresu funkcjonowania ubezpieczenia powinien decydować samorząd ubezpieczeniowy, zapewniający równoważenie interesów stron ubezpieczenia: ubezpieczonych, pracodawców, państwa7.

Podstawowym źródłem finansowania ubezpieczenia społecznego powinna być nadal składka na ubezpieczenie społeczne. W krajach o tradycji ubezpieczeniowej, np. Niemcy, podkreśla sią różnice pomiądzy składkami i podatkami jako możliwymi źródłami finansowania systemów świadczeń społecznych i akcentuje zalety finansowania ubezpieczenia społecznego ze składek. Zalety te to przede wszystkim powiązanie uprawnień do świadczeń z wkładem własnym ubezpieczonego, co także może ograniczać postulaty podwyżki świadczeń. W związku ze składką należy rozważyć trzy zagadnienia:

– 1) Podział składki na poszczególne piony ubezpieczenia (chorobowe, emerytalno-rentowe, wypadkowe).

Jeżeli za pożądane uznaje sią powiązanie świadczeń ze składkami, w szczególności zc wspomnianych wzglądów społecznej akceptacji systemu, to niezbądne jest wydzielenie z ogólnej składki na ubezpieczenie społeczne odrąbnych składek na poszczególne rodzaje ubezpieczenia. Tylko w ten sposób widoczny staje sią związek pomiądzy składką i świadczeniem8.

– 2) Podział składki w systemie pracowniczym pomiądzy pracownika i pracodawcą (zakład pracy).

Agrumcnty są tu podobne jak powyżej. Składka pracownika przyczyniłaby sią do przełamania ugruntowanych w okresie powojennym przekonań, że emerytury, renty i zasiłki z ubezpieczenia społecznego są świadczeniami dawanymi przez państwo’7.

– 3) Obniżenie wysokości składek: możliwe – na dłuższą metą – po pierwsze dzięki wzrostowi gospodarczemu, po drugie przez „oczyszczenie” Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z elementów pozaubezpieczcniowych (por. poniżej), a także – przez obniżenie względnej wysokości niektórych świadczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>