Zmiany w świadczeniach

Do podstawowych koniecznych zmian z zakresu prawa materialnego ubezpieczenia społecznego można zaliczyć: ograniczenie wcześniejszych emerytur i rent i podniesienie wieku emerytalnego, zmiany warunków uprawniających do renty inwalidzkiej, wyłączenie zasiłków rodzinnych z ubezpieczenia społecznego. Szeroki zakres i charakter prawa do wcześniejszej emerytury w Polsce budzi wiele zasadniczych wątpliwości.

– Zakres tego prawa jest bardzo szeroki, a przesłanki jego przyznawania określonym grupom niejasne (inwalidzi, kobiety 55 – letnie z 30 – letnim stażem, kombatanci, nauczyciele, górnicy, bezrobotni w wyniku „zwolnień grupowych” ńd.).

– Sposób określenia tego prawa, w postaci odstąpienia od warunku osiągnięcia wieku emerytalnego, zmienia charakter wcześniejszych emerytur, eliminując kluczowy dla emerytury element wieku emerytalnego.

Rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę odbiega, często znacznie, od wieku ustawowego, a wydłużony okres pobierania emerytury zwiększa wydatki na świadczenia.

Zagadnienie to jesl rozwinięte w opracowaniu: M. Żukowski, Finansowanie ubezpieczenia emerytalno-rentowego – referat na konferencję Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego „Problemy finansowania i organizacji ubezpieczenia emerytalno-rentowego” Osuchów 12 -13. 05.1093, s. 13 – 26.

– Emerytura wcześniejsza nie jest obniżana do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Łamie to podstawowy zasadę ubezpieczeniowa wzajemności składki i świadczenia i prowadzi do dużego wzrostu obciążeń Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>