Zakres i struktura prywatnego szkolnictwa podstawowego

Według stanu na 20 września 1993 r. w województwie poznańskim było 530 szkół podstawowych, z tego 81% stanowiły szkoły podlegające M.EN, a 17% to szkoły podlegające samorządom. Na terenie województwa poznańskiego funkcjonuje 12 szkół podstawowych niepublicznych, w tym 2 na wsi, a 10 w miastach. Do szkół tych uczęszcza 1267 uczniów, co stanowi 0,7% ogółu uczniów w szkołach podstawowych. Zatrudniają one 139 nauczycieli pełnoetatowych oraz 394 na niepełnych etatach. Taka proporcja zatrudnionych nauczycieli wyraźnie odróżnia szkoły niepubliczne od szkół publicznych, gdzie na 1 pełnozatrudnionego nauczyciela przypada 0,14 nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin (podobnie w szkołach samorządowych 0,14), a nie jak w szkołach niepublicznych 2,8.

Warunki do nauki, w sposób rzecz jasna uproszczony, przedstawiają umowne wskaźniki zawarte w tabeli 5 (s. 92). Wykazują one duże podobieństwo warunków w szkołach państwowych i samorządowych, co jest zrozumiałe ze względu na krótki okres zarządzania szkołami przez samorządy. Sytuacja w szkolnictwie niepublicznym zdecydowanie odbiega na korzyść, co potwierdza uprzywilejowanie uczniów tych szkół pod względem warunków do nauki.

Z 12 niepublicznych szkół podstawowych w województwie poznańskim najwięcej, bo 5, jest własnością osób fizycznych i spółek cywilnych, 4 należą do stowarzyszeń społecznych, 2 do spółek prawa handlowego, a 1 do organizacji wyznaniowej. Szkoły te różnią się między sobą wielkością: najliczniejsza jest szkoła sióstr Urszulanek. Porównianic umownych wskaźników warunków do nauki ujawnia także znaczną niejednorodność, wskazując jednak, że najlepsze warunki występują w szkołach prywatnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>