Wyniki badań empirycznych

Wspomniane badania mają charakter fragmentaryczny i przyczynkowy, ponieważ obejmują tylko przedsiębiorstwa, których status prawnoorganizacyjny określający stosunki własnościowe nie uległ w analizowanym okresie zasadniczej zmianie. W 1990 r. (i wcześniej) były to typowe przedsiębiorstwa państwowe średniej wielkości, a w 1992 r. trzy spośród nich przekształciły się w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Przedsiębiorstwa te reprezentują następujące gałęzie przemysłu:

Zaprezentowany poniżej wycinek szerzej zakrojonych badań obejmuje analizę porównawczą zakładowych porozumień płacowych obowiązujących w badanych przedsiębiorstwach przed 1990 r. i w 1992 r. Porozumienia te, zawarte między kierow-

Badania przeprowadzili pod kierunkiem autora uczestnicy seminarium magisterskiego – specj. Ekonomika pracy i polityka społeczna: Madej Golczak, Katarzyna Kulok, Marek Szczepański i Paweł Zborowski. nictwcm danego przedsiębiorstwa a związkiem zawodowym reprezentującym załogę9, stanowią formalną podstawę zakładowego systemu wynagradzania w badanych przedsiębiorstwach. Omawiane porozumienia regulują następujące podstawowe kwestie:

– stosowane w przedsiębiorstwie formy wynagrodzenia,

– wysokość stawek płac zasadniczych pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych,

– zasady wypłacania obligatoryjnych dodatków placowych10,

– zasady premiowania i nagradzania pracowników,

– zasady wypłacania pozostałych dodatków o charakterze fakultatywnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>