Typy badań

Podstawowy podział wyróżnia badania ilościowe i jakościowe. Jednakże dla lepszego zrozumienia specyfiki tego rynku zostanie wykorzystana klasyfikacja stosowana przez PTBRiO, która wyróżnia badania jakościowe i ilościowe ad hoc (na zlecenie konkretnego klienta) oraz badania syndykatowe (badania regularnie przeprowadzane na stałej próbie badawczej, dotyczące jednego problemu, które są oferowane wszystkim zainteresowanym).

Badania jakościowe są prowadzone na małych, niereprezentatywnych próbach badawczych i dostarczają odpowiedzi na pytanie: dlaczego. Są szczególnie użyteczne przy analizie zachowań i decyzji zakupowych o charakterze planowym (np. zakup mieszkania). Umożliwiają poznanie opinii konsumentów na temat cech produktu czy reklamy jeszcze przed wprowadzeniem na rynek. Podstawowe techniki zbierania danych jakościowych obejmują pogłębione wywiady indywidualne (IDI – Individual Depth Interview), których cena waha się w przedziale 100-150$, i zogniskowane wywiady grupowe (FGI – Focus Group Interview) w cenie 1100-1600$, które są przeprowadzane z respondentami spełniającymi kryteria wyznaczone przez klienta agencji badawczej.

Badania ilościowe służą natomiast znalezieniu odpowiedzi na pytanie: ile. Są one przeprowadzane na dużych, reprezentatywnych próbach obejmujących zwykle 1000 respondentów. Do podstawowych technik badań ilościowych ad hoc należą ankiety (respondent sam uzupełnia kwestionariusz) i wywiady (kwestionariusz uzupełnia ankieter zadając pytania respondentowi). Klienci firm badawczych preferują wykorzystanie wywiadów. Do podstawowych odmian wywiadu należą: wywiad telefoniczny, coraz częściej skomputeryzowany (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing, CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing) oraz wywiad bezpośredni w domu (face-to-face: in home) lub na ulicy {face-to-face: in hall i street). Sondaż ad hoc przeprowadzony na próbie obejmującej 1000 respondentów, którego czas realizacji wynosi średnio cztery tygodnie, kosztuje około 19 tys.-25 tys.$.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>