Transformacja systemu społeczno-gospodarczego w Europie Wschodniej

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego w Europie Wschodniej stała sit: już przedmiotem wielu analiz i opracowań. Dotyczyły one zarówno problematyki ideolo- giczno-politycznej, jak też zagadnień społecznych i gospodarczych. Większość z nich koncentruje się na przedstawieniu skali zmian oraz mechanizmów makro-ekonomi- cznych i konsekwencji takich czy innych rozwiązań, np. w sferze zatrudnienia. Stosunkowo niewiele opracowań natomiast dotyczy analizy procesu zmian podejmowania decyzji mikroekonomicznych i ich wpływu na wykorzystanie zasobów i możliwości. Zmiana zasad funkcjonowania systemu w świadomości ludzi zawsze wymaga czasu i wyraża się poprzez cząstkowe modyfikacje procedur działania. Przedstawienie zmian niektórych z tych procedur oraz ich wpływu na kształtowanie i wykorzystywanie potencjału pracy stanowi przedmiot refleksji autorów prezentowanych w zbiorze siedmiu opracowań.

W pierwszym J. Olszewski akcentując potrzeby zmian przypomina, że struktury organizacyjne w większości obecnych przedsiębiorstw państwowych charakteryzują się nadal ociężałością w sposobach komunikowania się ludzi i przekazywania potrzebnych dla procesów decyzyjnych informacji, co utrudnia szybką reakcję na zmiany otoczenia. Częściowo z tego względu nie są też wdrażane na szerszą skalę koncepcje rozwoju organizacyjnego zmierzające do dowartościowania pracownika i organizowania tzw. pracy samosterownej. Artykuł kończy sformułowanie zasad, które mogą ułatwić reorganizację systemu pracy w przedsiębiorstwach jest to jeden z warunków trwania i rozwoju przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>