Strategia i dominująca logika firmy

Jednym z najistotniejszych problemów badawczych, zarówno teoretycznie jak i praktycznie, jest pytanie o to jak menedżerowie rozumieją świat i jak działają na podstawie tej wiedzy. Mówiąc dokładniej, od lat szukamy odpowiedzi na to, jak menedżerowie tworzą i zmieniają swoje mapy poznawcze, strukturę wiedzy oraz rutyny działania (Mintzberg, Wałters 1982: Walsh 1995: Miller 1999: Baum, Dobbin 2000). Nurty dyskusji i badań tego problemu, wywodzące się z teorii decyzji, ekonomii ewolucyjnej, neoinstytucjonalizmu i zarządzania strategicznego, są najbardziej wpływowe z racji swojej wartości teoretycznej i rzetelności przeprowadzonych badań i dlatego stały się podstawą modelu badawczego naszych badań, o czym wspominaliśmy już w rozdziale II.

Zanim Prahald i Bettis (1986) sformułowali swoją koncepcję dominującej logiki problemem map poznawczych i logiki działania menedżerów zajmowała się teoria decyzji (March 1994, 1996). Proponowany przez nią model opierał się na założeniu, iż menedżerowie zachowują się racjonalnie i minimalizują wysiłek poznawczy poprzez tworzenie i aplikację względnie prostych i niezmiennych reguł podejmowania decyzji. Zgodnie z tym modelem, organizacje rosną, uczą i adaptują się naprzemiennie, eksplorując otoczenie (w poszukiwaniu szans, wiedzy i rozwiązań) i eksploatując posiadane zasoby. Proces ten jest żmudny, problematyczny, pełen konfliktów i uproszczeń (Levinthal, March 1993), ale generuje, pomimo wszelkich pomyłek i nieoczekiwanych konsekwencji, rozsądne dostosowanie się organizacji na drodze wykorzystania standardowych reguł decyzyjnych do rozwiązania konkretnych problemów. Dlatego March (1996, s. 283) podkreślał, iż generalnie akceptowany jest fakt, że reguły są produktem procesu uczenia się organizacji na własnych doświadczeniach, doświadczeniach innych firm i wyborów podejmowanych w trakcie watki o przetrwanie i wzrost. Jest to proces społeczny, w trakcie którego aktorzy organizacji starają się zrozumieć sens poszczególnych reguł i nadać im wspólne znaczenia, aby ukierunkowały działanie w sposób czytelny i akceptowany dla wszystkich (Weick 1995),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>