Rywalizacja w ramach branży – dalszy opis

Mimo że rywalizacja zaczyna być coraz bardziej widoczna – szczególnie dla mniejszych firm – nie jest to jeszcze walka na „śmierć i życie”, ponieważ sektor cały czas wykazuje dość wysoką dynamikę wzrostu (poza 2001 r., co było jednak związane z ogólną trudną sytuacją gospodarczą w Polsce.) W segmencie badań jakościowych i ilościowych ad hoc agencje mają niewielkie możliwości różnicowania swoich produktów. Toteż jedyną drogą zróżnicowania jest zaoferowanie klientom wyjątkowej obsługi i usług dodatkowych. W ramach rynku badawczego jest niewielki segment firm proponujących obok badań marketingowych badania opinii społecznej.

W trakcie przechodzenia rynku badawczego do fazy dojrzałości pojawiły się nie tylko standardy produktowe w badaniach syndykatowych, lecz także standardy jakości narzucone przez organizacje branżowe OFBOR i PTBRIO. Obie organizacje branżowe są inicjatorami dorocznych kongresów, których celem jest stworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami i klientami oraz kształtowanie standardów w działalności badawczej. Na I Kongresie (X 2000) podpisano porozumienie w sprawie udostępniania i publikowania danych o obrotach firm badawczych oraz „Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów”. Firmy, które zdecydowały się na przystąpienie do Programu1, otrzymały swego rodzaju certyfikat potwierdzający, że w swojej działalności przestrzegają kodeksu ESOMAR (międzynarodowy kodeks badawczy). Raz do roku będą poddawane audytowi, którego celem będzie weryfikacja wywiązywania się z Programu.

Podsumowując można stwierdzić, że intensywność rywalizacji w ramach branży nasila się (walka o lojalność klienta, renegocjacje kontraktów, walka o standard), co jest m.in. spowodowane słabnącą dynamiką wzrostu obrotów na rynku oraz niskimi cenami badań w Polsce. Organizacje branżowe wprowadzają standardy badawcze będące barierami przed zbyt łatwą konkurencją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>