Przekształcenia poziomych rozpiętości stawek placowych cz. III

Podsumowując wyniki analizy tabel płac zasadniczych, należy stwierdzić, że początkowy okres transformacji gospodarczej pociągnął za sobą stosunkowo niewielkie przekształcenia układu tych tabel. Najważniejsza zmiana w badanych przedsiębiorstwach polega na zwiększeniu pionowej rozpiętości tabel stawek płacowych pracowników na stanowiskach nierobotniczych, co wynika z przyznania pracownikom najwyżej zaszeregowanym i pełniącym naczelne funkcje kierownicze uprawnień do wynagrodzenia wysoko przekraczającego poziom przeciętny.

Największe zastrzeżenia budzi, utrzymujące się w większości badanych przedsiębiorstw, zjawisko zbyt szerokiego nakładania się tych samych stawek płac zasadniczych w różnych kategoriach zaszeregowania. Sytuacja, w której pracownicy o niskim i wysokim zaszeregowaniu mogą otrzymać taką samą stawkę wynagrodzenia zasadniczego, świadczy o oderwaniu tabeli płac od taryfikatora kwalifikacyjnego, a tym samym o destrukcji całego systemu taryfowego.

Przechodząc do analizy pozostałych – poza wynagrodzeniem zasadniczym – obligatoryjnych składników płacowych regulowanych przez porozumienia zakładowe, wypada przypomnieć, że zgodnie z powołaną już ustawą z 1984 r. obejmują one przede wszystkim dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych1 . Stosownie do wymogów ustawy, wszystkie te dodatki występowały w badanych przedsiębiorstwach zarówno w 1988 r., jak i w 1992 r., przy czym jednak sposób ich obliczania, pozostawiony do decyzji zakładu pracy, nie był ujednolicony i niemal we wszystkich przypadkach uległ w badanym okresie zmianie: ilustruje to tabela 3 (s. 40).

Podstawa obliczenia stawka naj- stawka zasze- stawka zasze- stawka najniż- stawka stawka zasze- bez zmian niższego za- regowania regowania szego za szeregowa- regowania szeregowa-nia osobistego osobistego wynagrodzeniai nia osobistego osobistego w przed- w gospodarce siębiorstwie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>