Paradygmat otoczenia – Alpinus cz. II

Obecnie firma nadal spogląda na otoczenie jako na źródło szans. Wstąpienie wkrótce do Unii Europejskiej, otwieranie się granic, ekspansja na rynki zagraniczne, nowe rynki, nowe branże i segmenty – to wszystko niweluje zagrożenia, z jakimi boryka się firma i rynek. Ciężka praca i ciągłe szukanie innowacji, wyjątkowości zawsze będzie strategią pozwalającą firmie przeżyć nawet najgorsze czasy.

czytaj

Niepubliczne szkolnictwo poznańskiego na tle kraju

W skali kraju zachodzą interesujące przemiany struktury własności szkolnictwa, których dokładne śledzenie utrudnia zmieniający się często układ publikowanych danych statystycznych. W roku szkolnym 1992/1993 obok szkół państwowych, sektor szkół niepublicznych stanowił 14% szkół podstawowych, 15% liceów ogólnokształcących oraz 14% szkół wyższych. Jedynie szkolnictwo zawodowe tylko w 4% jest niepaństwowe.

czytaj

Modele zarządzania kadrami

Rozstrzygnięcie kwestii fundamentalnych odnośnie do podejścia do transformacji systemu gospodarczego umożliwia wybór określonych metod lub technik zarządzania, dobieranych ze względu na efektywność realizacji celów organizacji.

czytaj

Logika działania liderów

W sumie logika działania liderów przypomina model stopniowego budowania wzorca zaproponowany przez Siggielkowa (2000), ale głównymi elementami tego wzorca są stopniowo kształtowane przez liderów proste zasady działania, które pozwalają im działać szybko, elastycznie i skutecznie w złożonym i niepewnym otoczeniu. Nie jest to ani tak uporządkowany proces ani tak sprecyzowane reguły, jak to postulowali Eishenhardt i Sull (2001), proponując myślenie o strategii jako prostych regułach postępowania, określania granic firmy, określania priorytetów, sekwencji działań w określonym czasie. Raczej liderzy budują swoje reguły stopniowo, jedną po drugiej (patch to patch), jako pochodną wyborów założycieli, kumulacji doświadczeń i strategicznych decyzji.

czytaj

Kluczowe wybory Eris SA – kontynuacja

Zmiany organizacyjno-prawne w 1997 roku. I wreszcie ostatnie wybory, niekoniecznie postrzegane przez wszystkich jako kluczowe, to zmiany organizacyjno-prawne w roku 1997. Eris zmienia formę prawną ze spółki cywilnej na spółkę akcyjną. Udziały – po połowie – są w posiadaniu dwóch właścicieli. Nadal istnieje założenie o utrzymaniu rodzinnego charakteru firmy tak długo, jak tylko będzie to możliwe, aczkolwiek dopuszcza się możliwość oddania steru w nowe ręce: założyliśmy sobie, że dopóki będziemy w stanie tę firmę obronić, pozostawić jako firmę rodzinną, to tak będziemy robili, Henryk Orfinger od dawna był świadomy konieczności przeprowadzenia tych zmian, ale trudności wiązały się z pokonaniem bariery psychologicznej. Wyodrębnienie nowych działów (finansowy, handlowy oraz personalny) oraz obsadzenie kluczowych stanowisk osobami z zewnątrz umożliwiło stworzenie bardziej spójnej organizacji. Prowadzona działalność została ujęta w „karby”, pozwalając tym samym na sprawne funkcjonowanie firmy. Kolejne działy powstają na bazie palącej potrzeby, a nie przyrostu biurokracji. Daje to poczucie kontrolowanego rozwoju, który w pewien sposób jest samorzutny, ale z drugiej strony nie dominuje nad bieżącą działalnością, nie zaburza jej rytmu.

czytaj

Klienci SMG/KRC

Oferta SMG/KRC skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych z wyłączeniem tych, które chcą robić badania polityczne czy społeczne. Ponadto SMG/KRC nie zajmuje się retail audit, monitoringiem wydatków na reklamę – ponieważ robią to specyficzne firmy, do których są odsyłani klienci. Firma dostosowuje się do potrzeb klienta, a także stara się je kształtować poprzez wprowadzanie własnych pomysłów. Wprowadziliśmy badanie psychograficzne, które jest nowym sposobem myślenia o konsumentach, nie tylko w przekroju na wiek i płeć, ale także ze względu na ich zainteresowania itd. Teraz wszyscy klienci domagają się segmentacji psychograficznej i badań na młodzieży – myśmy to wykreowali. Przez takie działania kształtujemy także konkurencję, bo muszą się do nas dostosować – mówi jeden ze wspólników. Klienci przeznaczający duże budżety na badania mogą także liczyć na niższe ceny.

czytaj

Kierunki przebudowy systemu wynagradzania – kontynuacja

Zmienne składniki płac obejmują premie i nagrody oraz różnego rodzaju dopłaty związane / czasem wykonywania pracy (np. dodatki za godziny nadliczbowe) lub szczególnymi warunkami pracy (np. dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia). Ta część wynagrodzenia zmienia się w krótkich odcinkach czasu, stosownie do rodzaju i stopnia wykonywania określonych zadań, wymiaru czasu pracy czy wykonywania pracy w nienormalnych warunkach.

czytaj

GOSPODARKA RYNKOWA A WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

Skrótowo przedstawiony mechanizm rozwoju szkolnictwa wyższego ukształtowany w latach pięćdziesiątych obowiązywał praktycznie do końca lat osiemdziesiątych. Początki lat dziewięćdziesiąlych to okres wzrostu autonomii uczelni wyższych, jeśli chodzi o określanie limitów przyjęć, programów kształcenia czy też stworzenie możliwości powstania uczelni prywatnych.

czytaj

Fundusz Ubezpieczenia Społecznego

Wyraźne przyporządkowanie elementów pozaubezpicczeniowych dotacji z budżetu państwa stanowiłoby element dyscyplinujący przed zbyt hojnym ich przyznawaniem przez państwo. Jcżeli dotacja przerastałaby możliwości budżetu państwa, to należałoby te pozaubezpieczeniowe elementy ograniczyć13.

czytaj

Finansowane świadczenia o charakterze wyraźnie ubezpieczeniowym

Udział budżetu państwa w finansowaniu ubezpieczenia społecznego wynika z natury tego systemu świadczeń. Państwo uczestniczyło w finansowaniu ubezpieczenia społecznego, w tym zwłaszcza emerytalno-rentowego, od jego początków. Udział ten uzasadniono ideami solidarności ogólnonarodowej wobec potrzeb, których pokrycie ze składek okazuje się niemożliwe11. W kategoriach ekonomicznych zaangażowanie państwa w systemach ubezpieczeniowych, w tym także w formie finansowania, można uzasadnić występowaniem tzw.korzyści zewnętrznych (przy braku ubezpieczenia społecznego wyższe byłyby wydatki na pomoc społeczną) oraz tym, że tylko państwo jest w stanic zapewnić indeksację wypłacanych emerytur (zabezpieczenie wobec inflacji)11.

czytaj

Elementy podsystemu dochodów z pracy menedżerów

W niniejszym opracowaniu przyjęto następującą strukturę podsystemu dochodów z pracy:

– płaca (salary),

czytaj

Zwrot podatku Chełm – więcej o zjawisku

Zwrot podatku jest jak najbardziej realny i możłiwy do uzyskania, klienci nie jeden raz o takie podatki występują, bo liczą pieniądze aż do bólu. Jest to zjawisko celowe, sensowne oraz bardzo potrzebne. Niejedna osoba chce się na nim skupić i radzić sobie z nim bardzo dobrze. Podatki płaci się, a państwo przeznacza je na drogi, inwestycje, płacenie 500+. Jednak są też inne alternatywy, bez których trudno sobie poradzić w życiu.

czytaj

Wycena rezerw to baza

Wycena rezerw jest podstawą. Niejedna osoba takie rezerwy pragnie mieć na swoim koncie. Rezerwy finansowe mają banki oraz firmy. Można je mieć latami, nie korzystać z nich, a po jakimś czasie, gdy nadejdzie potrzeba, sfinansować nimi różnorodne potrzeby. Rezerwy finansowe pozwalają mieć pieniądze na różne cele: nagły remont, zakup sprzętów, wyjazd, wymianę garderoby, opłacenie leczenia. Pracownicy mają oszczędności, zazwyczaj niewielkie, rzadko duże. Ich oszczędności są dla nich cenne. Nie można nie posiadać takich oszczędności, bo w trudnej sytuacji człowiek zostaje na lodzie. Pieniądze na różne ptorzeby są nieodzowne. Firmy mają rezerwy sięgające milionów. Pracownicy odkładają niewiele, bo ich zarobki do wysokich nie należą...

czytaj

ELEMENTY DOCHODÓW Z PRACY MENEDŻERÓW

Polska literatura przedmiotu oraz praktyka stosunkowo rzadko koncentrują się na problematyce menedżera jako pracownika. Konsekwencją takiego stanu jest niedostateczny rozwój teorii i praktyki zarządzania kadrami menedżerskimi. Pozyskiwanie, stabilizowanie i motywowanie menedżerów do realizacji celów organizacji wymaga odpowiednio skonstruowanego systemu motywacyjnego, w którym podsystem dochodów z pracy (compensation f odgrywa decydującą rolę.

czytaj